Cez Sonicable nabijete smartfón z portu USB na PC dvakrát rýchlejšie

Ak sa nie­kam po­náh­ľa­te, zdĺha­vé na­bí­ja­nie smar­tfó­nu vám is­te nep­rí­de vhod. V ta­kom prí­pa­de sa vám mô­že zísť So­ni­cab­le, kto­rý dvoj­ná­sob­ne skrá­ti čas pot­reb­ný na na­bí­ja­nie mo­bil­né­ho za­ria­de­nia z PC za pou­ži­tia bež­né­ho na­bí­ja­cie­ho káb­la.

Spo­loč­nosť Blue­tech In­dus­tries tvr­dí, že ka­pa­ci­ta ba­té­rií nedr­ží krok s tech­no­ló­gia­mi s vy­so­ký­mi ná­rok­mi na spot­re­bu ener­gie v na­šich smar­tfó­noch. Ho­ci So­ni­cab­le to ne­nap­ra­ví, mô­že vám po­môcť as­poň rých­lej­šie na­biť va­še za­ria­de­nie.

sonicable.jpg

Na do­siah­nu­tie po­ža­do­va­nej rých­los­ti na­bí­ja­nia mô­že pou­ží­va­teľ vy­brať typ fun­kcie - buď bež­ný re­žim, ale­bo re­žim So­nic. V bež­nom re­ži­me bu­de ká­bel na­bí­jať mo­bil­né za­ria­de­nie a syn­chro­ni­zo­vať pou­ží­va­teľ­ské dá­ta z po­čí­ta­ča. Prep­nu­tím do re­ži­mu So­nic sa všet­ky pros­tried­ky pres­me­ru­jú na na­bí­ja­nie za­ria­de­nia, čím sa zdvoj­ná­so­bí rých­losť toh­to pro­ce­su.

Video:


To sa tý­ka, sa­moz­rej­me, len na­bí­ja­nia z PC, pri na­bí­ja­ní zo zá­suv­ky v ste­ne roz­diel ne­po­cí­ti­te. Ká­bel má špe­ciál­ny re­ver­zi­bil­ný (obojstran­ný) ko­nek­tor USB, tak­že pri je­ho pri­po­je­ní ne­mu­sí pou­ží­va­teľ roz­mýš­ľať, kto­rou stra­nou ho za­po­jiť. K dis­po­zí­cii je aj ver­zia pre iP­ho­ne s ko­nek­to­rom Lig­htning a ver­zia mic­ro USB, obe s dĺžkou 1,2 m.

Na por­tá­li In­die­go­go sa prá­ve skon­či­la crowdfun­din­go­vá kam­paň na So­ni­cab­le. Pro­jekt na­mies­to po­ža­do­va­ných 10 000 do­lá­rov zís­kal až 375 428 do­lá­rov. Ká­bel pre iP­ho­ne ale­bo An­droid si mož­no ob­jed­nať za 27 do­lá­rov, do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v mar­ci. So­ni­cab­le sa po­nú­ka v šies­tich fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach.

Zdroj: giz­mag.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter