GuardBot – robotický prieskumník v tvare lopty prejde každý terén. Pôvodne mal ísť na Mars

Ame­ric­ké ná­mor­níc­tvo v sú­čas­nos­ti tes­tu­je gu­ľo­vi­té­ho ro­bo­ta, kto­rý sa mô­že ko­tú­ľať po ze­mi, ale aj plá­vať vo vo­de a vy­ko­ná­vať pries­kum pre oz­bro­je­né si­ly.

Guar­dBot je pro­dukt spo­loč­nos­ti Guar­dBot Inc., ro­bo­tic­kej fir­my so síd­lom v Stam­for­de (Con­nec­ti­cut, USA). My­šlien­ka ro­bo­ta bo­la kon­ci­po­va­ná v ro­ku 2004 a pô­vod­ne sa vy­ví­jal ako auto­nóm­ny ro­bot ur­če­ný na mi­siu na Mars. Te­raz však oň pre­ja­vi­la zá­ujem ar­má­da.

Tvor­com toh­to oboj­ži­vel­né­ho ro­bo­ta, kto­rý vo vo­de do­sa­hu­je rých­losť 6,4 km/h, za­tiaľ čo na sú­ši sa po­hy­bu­je rých­los­ťou 9,7 km/h, a to aj v pies­ku a sne­hu, je Pe­ter Muhlrad. Guar­dBot ne­má prob­lém ani v te­ré­ne s 30-stup­ňo­vým sklo­nom.

Video:


Po­hon­ný sys­tém ro­bo­ta je za­lo­že­ný na „ky­vad­lo­vom po­hy­be" s 9-oso­vou sta­bi­li­zá­ciou. Na ov­lá­da­nie po­hy­bu ro­bo­ta pre­su­nom je­ho ťa­žis­ka dop­re­du a do­za­du exis­tu­je množ­stvo al­go­rit­mov.

Gu­ľa má prie­mer 60 cm a na bo­koch sú dva vý­stup­ky so sen­zor­mi a ka­me­ra­mi na ži­vý strea­ming vi­deo­záz­na­mu z oboch sme­rov sú­čas­ne. Tech­no­ló­gia je však šká­lo­va­teľ­ná, a tak mož­no vy­ro­biť aj ma­lé gu­ľôč­ky s prie­me­rom 10 cm.

guardbot2.jpg

Na jed­no na­bi­tie mô­že Guar­dBot fun­go­vať 8 ho­dín, pri­čom ho mož­no kon­tro­lo­vať po­mo­cou di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia. V prie­hľad­ných boč­ných pol­gu­liach sa na­chá­dza aj la­se­ro­vý spek­tros­kop, schop­ný de­te­go­vať che­mic­ké lát­ky pou­ží­va­né na vý­ro­bu bômb. K ďal­šej vý­ba­ve pa­tria de­tek­to­ry ra­diá­cie, so­na­ry, noč­né vi­de­nie.

Video:


V sú­čas­nos­ti pries­kum­né­ho ro­bo­ta skú­ša ame­ric­ké ná­mor­níc­tvo v pre­vádz­ko­vých pod­mien­kach. Na pries­kum sa má vy­dať z ná­mor­nej lo­de a po dovŕše­ní úlo­hy sa mu­sí na loď za­sa vrá­tiť.

Muhlra­dov tím te­raz pra­cu­je na no­vom sof­tvé­ri, kto­rý za­hŕňa dá­ta z geog­ra­fic­ké­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu (GIS), tak­že v bu­dúc­nos­ti bu­de môcť ope­rá­tor vy­brať mies­to na ma­pe, za­dať ro­bo­tu ze­me­pis­né sú­rad­ni­ce a ten sa hneď vy­dá na ur­če­né mies­to.

Zdroj: ib­ti­mes.co.uk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter