Preventívna zdravotná prehliadka pomocou smartfónu? Áno, so špeciálnym príslušenstvom

Scout je pr­vé za­ria­de­nie, kto­ré star­tup Sca­na­du uvie­dol na trh. Čos­ko­ro sa dos­ta­ne do pre­da­ja a zme­ria vám tep­lo­tu, tlak a ďal­šie úda­je. In­for­má­cie poš­le do mo­bil­nej ap­li­ká­cie, kto­rá ich zob­ra­zí v preh­ľad­nom di­zaj­ne.

Spo­loč­nosť mo­men­tál­ne tes­tu­je svoj ďal­ších pro­dukt. Sca­naf­lo má nah­ra­diť tes­tova­cie pá­si­ky, na kto­ré ľu­dia mo­čia. Za­ria­de­nie do­ká­že roz­poz­nať, či je že­na te­hot­ná a koľ­ko glu­kó­zy, pro­teí­nov, leu­ko­cy­tov a kr­vi má pou­ží­va­teľ v mo­či. Zme­ria aj ďal­šie pa­ra­met­re a tie poš­le do te­le­fó­nu. Ak sú niek­to­ré vý­sled­ky mi­mo štan­dar­dných hod­nôt, ap­li­ká­cia pou­ží­va­te­ľa upo­zor­ní a prí­pad­ne mu od­po­ru­čí náv­šte­vu le­ká­ra.

Ce­na za­ria­de­ní mo­men­tál­ne nie je zná­ma a ta­kis­to ani to, či sa dos­ta­nú aj do Euró­py ale­bo bu­dú dos­tup­né (as­poň spo­čiat­ku) iba pre ame­ric­ký re­gión.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter