Flexibilný nanogenerátor využíva pohyb svalov na napájanie mobilných zariadení

Smar­tfó­ny, tab­le­ty, in­te­li­gen­tné ho­din­ky, fit­nes ná­ram­ky, to všet­ko sú uži­toč­ní po­moc­ní­ci. No ich spo­loč­ným ne­dos­tat­kom je krát­ka vý­drž ba­té­rie. Ved­ci zo Sin­ga­pur­skej uni­ver­zi­ty po­nú­ka­jú za­ují­ma­vé rie­še­nie. Čo ke­by ste moh­li vy­rá­bať ener­giu pre svo­je mo­bil­né za­ria­de­nie jed­no­du­chým po­hy­bom te­la, pri­čom zdroj ener­gie by bol tak­mer ne­ba­da­teľ­ný?

Flexibil­ný na­no­ge­ne­rá­tor sa po­do­bá na náp­lasť s roz­mer­mi pe­čiat­ky, kto­rá sa prik­la­dá na po­kož­ku. Tú vy­uží­va ako zdroj sta­tic­kej elek­tri­ny, kto­rú pre­vá­dza na elek­tric­kú ener­giu, údaj­ne dos­ta­toč­nú na to, aby po­há­ňa­la ma­lé elek­tro­nic­ké za­ria­de­nie (napr. wearab­les). Mô­že vy­ge­ne­ro­vať 90-vol­to­vé na­pä­tie, ak po nej pok­le­pe­te pr­stom.

Vy­uží­va sa pri tom tri­boe­lek­tric­ký jav. Ide o to, že ur­či­té ty­py ma­te­riá­lov mô­žu byť elek­tric­ky na­bi­té kon­tak­tom a tre­ním s iným ma­te­riá­lom. V tom­to prí­pa­de sa náp­lasť na­bí­ja pri do­ty­ku s ľud­skou ko­žou.

Video:


Na zber ge­ne­ro­va­né­ho prú­du sa vy­ža­du­je elek­tró­da. Vý­skum­ný tím pre­to pou­žil zla­tú fó­liu s hrúb­kou 50 nm, kto­rá je ulo­že­ná pod si­li­kó­no­vou vrstvou.

Pri tes­te vý­skum­ní­ci do­ká­za­li pok­le­pa­ním pr­stom vy­ge­ne­ro­vať dos­ta­tok elek­tri­ny (90 V, 0,8 mW) na na­pá­ja­nie 12 ko­mer­čných di­ód emi­tu­jú­cich svet­lo (LED). Ak prís­troj pril­oži­li na krk ale­bo pred­lak­tie oso­by, roz­prá­va­ním, resp. zvie­ra­ním päs­te sa po­da­ri­lo vy­pro­du­ko­vať 7,5, resp. 7,3 V.

Ta­ké­to za­ria­de­nie by moh­lo od­strá­niť pot­re­bu ba­té­rie v niek­to­rých mo­bil­ných za­ria­de­niach, ako sú napr. in­te­li­gen­tné ho­din­ky či fit­nes ná­ram­ky. A mož­no jed­né­ho dňa by ten­to typ ge­ne­rá­to­ra mo­hol vy­tvo­riť dos­ta­tok ener­gie aj na na­pá­ja­nie smar­tfó­nu.

Zdroj: extre­me­tech.com
spec­trum.ieee.org


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter