Prvý domáci bezpečnostný robot iCamPRO FHD

Spo­loč­nosť Ama­ryllo pred­sta­vi­la na veľtr­hu CES svo­ju no­vú do­hlia­da­ciu ka­me­ru iCam­PRO FHD, kto­rá zís­ka­la oce­ne­nie za ino­vá­ciu. Mô­že sa otá­čať o ce­lých 180° a má za­bu­do­va­nú tech­no­ló­giu na auto­ma­tic­ké sle­do­va­nie po­hy­bu. Nej­de však len oby­čaj­nú do­hlia­da­ciu ka­me­ru, iCam­PRO je vlas­tne bez­peč­nost­ný ro­bot.

Má in­teg­ro­va­ný in­te­li­gent­ný do­hlia­da­cí sys­tém a zvu­ko­vé i po­hy­bo­vé sen­zo­ry. Vďa­ka nim „za­cí­ti" prí­tom­nosť nie­ko­ho, auto­ma­tic­ky sa oto­čí tým sme­rom a sle­du­je po­hyb. V do­má­com pros­tre­dí te­da mô­že sle­do­vať po­hyb vot­rel­ca po ce­lom do­me a za­zna­me­ná­vať cen­né dô­ka­zy.

Video:


Zá­stup­ca spo­loč­nos­ti sa vy­jad­ril, že Ama­ryllo chce do všet­kých svo­jich no­vých pro­duk­tov za­bu­do­vať ume­lú in­te­li­gen­ciu, tak­že to ne­bu­dú len pa­sív­ne IP ka­me­ry, ale in­te­li­gen­tné ro­bo­ty, schop­né vy­ko­ná­vať ur­či­té úlo­hy. Na­vy­še ich bu­de mož­né z ča­su na čas up­gra­do­vať, aby sa sta­li múd­rej­ší­mi.

iCamPro.jpg

Po­čas veľtr­hu spo­loč­nosť de­monštro­va­la, že iCam­PRO mô­že sku­toč­ne sle­do­vať aj viac ľu­dí. Ak sú nap­rík­lad v do­me dva­ja vot­rel­ci, pri­čom je­den je pred ka­me­rou a dru­hý za ňou, iCam­PRO bu­de naj­prv sle­do­vať pr­vé­ho, kto­ré­ho za­chy­tí, ale po­tom sa ob­rá­ti o 180 stup­ňov, aby mo­hol sle­do­vať aj dru­hú oso­bu. V mno­hých oh­ľa­doch iCam PRO vy­ko­ná­va sle­do­va­nie na veľ­kej plo­che efek­tív­nej­šie ako dve sta­tic­ké IP ka­me­ry, kto­ré ma­jú ob­me­dze­ný roz­sah poh­ľa­du.

Video:


Ak ro­bot de­te­gu­je po­hyb, okam­ži­te za­čne po­sie­lať ob­ra­zo­vé upo­zor­ne­nia na pri­po­je­né mo­bil­né za­ria­de­nie. Ok­rem to­ho mô­že uda­los­ti za­zna­me­ná­vať lo­kál­ne na kar­tu SD ale­bo ich od­osie­lať na kon­to Goog­le Dri­ve. Vý­rob­ca po­nú­ka s ka­me­rou 15 GB voľ­né­ho clou­do­vé­ho úlo­žis­ka na Goog­le Dri­ve. Ka­me­ra má jed­no­du­ché ov­lá­da­nie, dis­po­nu­je noč­ným vi­de­ním a 256-bi­to­vým šif­ro­va­ním. Pro­ces šif­ro­va­nia pos­ky­tu­je ochra­nu od ka­me­ry cez rou­ter až na server (všet­ky pre­no­sy ob­ra­zu a zvu­ku sa us­ku­toč­ňu­jú pros­tred­níc­tvom server­ov spo­loč­nos­ti Goog­le).

iCamPro_front_view.jpg

Ka­me­ra iCam­PRO sa má dos­tať na trh v má­ji, ce­na bu­de 299 do­lá­rov, no do 19. ja­nuá­ra je mož­nosť pre­dob­jed­nať si ju vý­hod­nej­šie na por­tá­li In­die­go­go. Kam­paň pre­bie­ha aj na por­tá­li Kic­kstar­ter, tá potr­vá do 28. ja­nuá­ra. V oboch prí­pa­doch si spo­loč­nosť ur­či­la cie­ľo­vú su­mu 1000 do­lá­rov, no na kon­te je už na oboch por­tá­loch viac ako 200 000 do­lá­rov.

Zdroj: se­cu­ri­ty­gem.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter