V jednoduchosti je krása. Gimball – prvý nerozbitný dron

Dro­ny by moh­li byť neo­ce­ni­teľ­né pri pát­ra­cích a zá­chran­ných ak­ciách v te­ré­ne, ale aj v prí­pa­de, že je pre zá­chra­ná­rov ne­bez­peč­né vstu­po­vať do na­ru­še­nej bu­do­vy. No pri sú­čas­ných kvad­ro­kop­té­rach hro­zí, že po­ra­nia ľu­dí svo­ji­mi ro­tor­mi. Na­vy­še sú veľ­mi kreh­ké a pri ko­lí­zii sa ľah­ko roz­bi­jú.

Te­raz však švaj­čiarski in­ži­nie­ri zo spo­loč­nos­ti Flya­bi­li­ty vy­tvo­ri­li pr­vý dron od­ol­ný ko­lí­zii s náz­vom Gim­ball, kto­rý má gu­ľo­vi­tú ochran­nú „kliet­ku", zho­to­ve­nú z ľah­kých uh­lí­ko­vých pä­ťu­hol­ní­kov, tak­že sa mô­že od­ra­ziť od bu­do­vy ako lop­ta. Na­mies­to vy­hý­ba­nia sa pre­káž­kam ich pri svo­jej ces­te oko­lo bu­do­vy vy­uží­va. Nap­rík­lad na­rá­ža do ra­du okien, aby lo­ka­li­zo­val ot­vor, kto­rým by sa dos­tal do bu­do­vy.

Video:


„Gim­ball mô­že bez­peč­ne lie­tať v inter­iéri aj v čle­ni­tom pros­tre­dí a mô­že byť pre­vádz­ko­va­ný aj v blíz­kos­ti člo­ve­ka," pí­še sa na webo­vej strán­ke Flya­bi­li­ty. Kliet­ka z uh­lí­ko­vých vlá­kien chrá­ni zá­ro­veň aj otoč­nú HD ka­me­ru, kto­rou je dron vy­ba­ve­ný. Ob­ráz­ky z nej sa od­osie­la­jú do jed­not­ky di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­nia, aby ope­rá­to­ri moh­li vi­dieť to, čo „vi­dí" dron. Je te­da vhod­ný aj na zis­ťo­va­nie poš­ko­de­nia bu­dov či po­rúch na rôz­nych prie­my­sel­ných za­ria­de­niach.

Video:


Gim­ball ne­dáv­no vy­hral mi­lión do­lá­rov v sú­ťa­ži spon­zo­ro­va­nej Spo­je­ný­mi arab­ský­mi emi­rát­mi. Je­ho tvor­co­via chcú fi­nan­čnú od­me­nu vy­užiť na pri­da­nie infra­čer­ve­né­ho noč­né­ho vi­de­nia a vy­tvo­re­nie sof­tvé­ru, kto­rý by sa dal vy­užiť pri pát­ra­cích a zá­chran­ných ak­ciách. Cie­ľom je umož­niť vy­uži­tie dro­nu na náj­de­nie obe­tí, ale aj na de­tek­ciu úni­ku che­mic­kých lá­tok či na po­sú­de­nie poš­ko­de­nia infra­štruk­tú­ry a bu­dov.

„Fi­nan­čné pros­tried­ky bu­dú pou­ži­té na do­kon­če­nie vý­vo­ja a vý­ro­bu be­ta pro­to­ty­pov, aby sa do­dáv­ky na­šim pr­vým zá­kaz­ní­kom moh­li za­čať v ap­rí­li 2015," po­ve­dal Adrian Briod, spo­lu­zak­la­da­teľ spo­loč­nos­ti a jej tech­no­lo­gic­ký ria­di­teľ.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter