Dopravnú situáciu bude monitorovať aj pouličné osvetlenie

„Dop­rav­ný expres? Tu je lam­pa z Baj­kal­skej uli­ce. Chce­la by som nah­lá­siť zráž­ku dvoch auto­mo­bi­lov."

Pou­lič­né lam­py by ma­li v blíz­kej bu­dúc­nos­ti zoh­rá­vať dô­le­ži­tú úlo­hu pri op­ti­ma­li­zo­va­ní ve­rej­nej dop­ra­vy. Bu­dú to­tiž nav­zá­jom pre­po­je­né, vy­ba­ve­né sen­zor­mi a do­ká­žu ko­mu­ni­ko­vať aj s auto­mo­bil­mi.

Tech­no­ló­gia in­te­li­gen­tné­ho pou­lič­né­ho os­vet­le­nia do­ká­že nap­rík­lad zis­tiť, ak je za­stáv­ka prepl­ne­ná a tú­to in­for­má­ciu poš­le dis­pe­če­rom so žia­dos­ťou o ďal­ší auto­bus. Vo­di­čom zas poš­le in­for­má­ciu o prí­pad­nej zá­pche ale­bo ha­vá­rií a od­po­ru­čí al­ter­na­tív­nu ces­tu. Zá­ro­veň po­mô­že pri hľa­da­ní par­ko­va­cie­ho mies­ta. Os­vet­le­nie mô­že ta­kis­to zoh­rá­vať dô­le­ži­tú úlo­hu aj pri na­sa­dzo­va­ní auto­nóm­nych vo­zi­diel.

Je zrej­mé, že vý­me­na os­vet­le­nia ne­bu­de pre mes­tá lac­nou zá­le­ži­tos­ťou. Av­šak mo­der­né lam­py po­mô­žu zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy a po­núk­nu aj extra fun­kcie.

Zdroj: fas­tcoexist.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter