Inteligentný náramok nepotrebujete, aktivitu vám dobre zmeria aj smartfón

Vý­skum­ní­ci z uni­ver­zi­ty v Pen­nsyl­vá­nii tes­to­va­li mo­bil­né fit­nes ap­li­ká­cie a po­rov­ná­va­li ich s de­di­ko­va­ný­mi mo­ni­tor­mi ak­ti­vi­ty. Zis­ti­li, že ho­ci sú niek­to­ré in­te­li­gen­tné ná­ram­ky veľ­mi pres­né (Fit­bit One a Zip), vo všeo­bec­nos­ti nep­ri­ná­ša­jú pres­nej­šie me­ra­nia ako smar­tfó­ny. V po­rov­na­ní s niek­to­rý­mi, napr. s ná­ram­kom Ni­ke Fuel­band, sú te­le­fó­ny do­kon­ca pres­nej­šie.

Vý­skum vy­chá­dza z poz­nat­kov a dát, kto­ré zoz­bie­ra­lo 14 účas­tní­kov. Kaž­dý z nich cho­dil na bež­ec­kom pá­se a vy­ko­nal 500 a 1500 kro­kov. Cvi­če­nie zo­pa­ko­va­li dvak­rát, pri­čom bo­li vy­ba­ve­ní tro­ma in­te­li­gen­tný­mi ná­ram­ka­mi, me­ra­čom chô­dze a smar­tfón­mi s via­ce­rý­mi ak­tív­ny­mi fit­nes ap­li­ká­cia­mi. Úda­je z mo­bil­ných ap­li­ká­cií sa od sku­toč­né­ho poč­tu kro­kov lí­ši­li v roz­me­dzí -6,7% až 6,2%. V prí­pa­de no­si­teľ­ných za­ria­de­ní bo­la od­chýl­ka -22,7% až -1,7%.

Bez oh­ľa­du na vý­sled­ky me­ra­ní, in­te­li­gen­tné ná­ram­ky sú v ur­či­tých si­tuáciách prak­tic­kej­šie. Je napr. po­hodl­nej­šie, ak be­há­te s ná­ram­kom ale­bo ho­din­ka­mi ako s te­le­fó­nom vo vrec­ku. Ta­kis­to, ak váš te­le­fón ne­má sa­mos­tat­ný „fit­ness" pro­ce­sor, mô­že pou­ží­va­nie fit­ness ap­li­ká­cií vý­raz­nej­šie vy­ťa­žo­vať ba­té­riu. Na dru­hej stra­ne, ak mo­ni­tor ak­ti­vi­ty pot­re­bu­je­te iba na po­čí­ta­nie kro­kov, po­tom si vy­sta­čí­te aj s mo­der­ným smar­tfó­nom.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter