Projekt Dead Drops: Aj vy ste už videli USB flash disk vytŕčajúci zo steny?

Pred pia­ti­mi rok­mi berlín­sky ume­lec Aram Bar­tholl po­čas svoj­ho po­by­tu v New Yor­ku spus­til svoj pro­jekt s náz­vom Dead Drops. Je­ho ná­pad je po­mer­ne ťaž­ké roz­poz­nať, no na­priek to­mu sa dos­tal do ce­lé­ho sve­ta.

Ide v pod­sta­te o sieť na ano­nym­né zdie­ľa­nie sú­bo­rov po­mo­cou USB flash dis­kov za­bu­do­va­ných do mú­rov, bu­dov či ob­rub­ní­kov na ve­rej­ných pries­tran­stvách. Kto­koľ­vek si k nim mô­že pri­po­jiť svoj no­te­book a náj­sť na ňom sú­bo­ry. No ta­kis­to mô­že­te sa­mi nain­šta­lo­vať je­den nap­rík­lad do roz­pa­da­jú­ce­ho sa mú­ra vo svo­jom mes­te.


Vla­ni v le­te Aram vy­tvo­ril da­ta­bá­zu Dead Drops, kto­rá umož­ňu­je náj­sť schrán­ky Dead Drops a kon­tro­lo­vať ich stav ak­tua­li­zo­va­ný pos­led­ným pou­ží­va­te­ľom (napr. funkč­ný, zlo­me­ný či uk­rad­nu­tý USB flash disk).

dead_drops1.jpg

Z New Yor­ku sa schrán­ky roz­ší­ri­li do Pa­rí­ža, Viet­na­mu, se­ne­gal­ské­ho Da­ka­ru, Ja­pon­ska, no ob­ja­viť ich mô­že­te už aj u nás, napr. v Bra­tis­la­ve či Pe­zin­ku. Pro­jekt te­da na­ďa­lej ži­je, a ak sa ocit­ne­te v blíz­kos­ti niek­to­rej schrán­ky Dead Drops, pri­poj­te sa, aby ste zis­ti­li, čo tam náj­de­te, prí­pad­ne mô­že­te aj zdie­ľať vlas­tné sú­bo­ry.

dead_drops2.jpg

Po vy­tvo­re­ní no­vé­ho úlož­né­ho mies­ta je disk prázd­ny, ob­sa­hu­je len sú­bor read­me.txt, kto­rý opi­su­je pro­jekt. No pos­tup­ne, ako sa ľu­dia k ne­mu pri­pá­ja­jú, pri­bú­da­jú na ňom naj­rôz­nej­šie sú­bo­ry - fo­tog­ra­fie, ko­mik­sy, vi­deá, ume­lec­ké pro­jek­ty atď. Mô­že­te tam nah­rať skrát­ka čo­koľ­vek, čím sa chce­te poch­vá­liť.

dead_drops3.jpg

V sú­čas­nos­ti je vo sve­te in­šta­lo­va­ných už 1395 schrá­nok Dead Drops s cel­ko­vým úlož­ným pries­to­rom 8904 GB.

Zdroj: po­pist.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter