Aj obyčajné vozidlo môže byť inteligentné. S gadgetom CarVi

Mo­der­né auto­mo­bi­ly po­nú­ka­jú via­ce­ro fun­kcií, kto­rých cie­ľom je zvý­šiť bez­peč­nosť pri šo­fé­ro­va­ní. Ma­jú preh­ľad o vo­zov­ke pred a za vo­zid­lom, sú vy­ba­ve­né sen­zor­mi atď. Za­ria­de­nie Car­Vi je ur­če­né pre star­šie mo­de­ly áut, kto­ré ta­ké­to fun­kcie ne­ma­jú.

Prís­troj v tva­re pu­ku je umies­tne­ný za vnú­tor­ným spät­ným zr­kad­lom. Za­ria­de­nie ko­mu­ni­ku­je so smar­tfó­nom, sle­du­je vo­zov­ku pred vo­zid­lom a v prí­pa­de pot­re­by zob­ra­zu­je upo­zor­ne­nia na dis­ple­ji te­le­fó­nu - ak šo­fér jaz­dí v ma­lej vzdia­le­nos­ti za auto­mo­bi­lom pred ním, prí­pad­ne ak ne­dodr­žia­va sto­pu jaz­dné­ho pru­hu.

Za­ria­de­nie zá­ro­veň nah­rá­va zá­znam jaz­dy a vy­hod­no­cu­je sprá­va­nie vo­di­ča. Upo­zor­ní ho na prud­ké br­zde­nie, „skac­ka­vý" roz­beh a ďal­šie zloz­vy­ky pri jaz­de­ní. Car­Vi chce ta­kým­to spô­so­bom vo­di­čov vzde­lá­vať.

carvi_1 copy.jpg

V po­rov­na­ní s mo­der­ný­mi vo­zid­la­mi má však to­to rie­še­nie svo­je ne­dos­tat­ky. Car­Vi do­ká­že sle­do­vať iba to, čo sa de­je pred vo­zid­lom. Fun­kcie sú te­da li­mi­to­va­né a prís­troj vám ne­po­mô­že so sle­pý­mi uh­la­mi. Vý­rob­ca aj na­priek to­mu ve­rí, že s vy­ná­le­zom us­pe­je. Za­ria­de­nie sa má dos­tať na trh v le­te toh­to ro­ka. Pre­dá­vať sa bu­de za 299 do­lá­rov. Zá­ujem­co­via mô­žu pro­jekt pod­po­riť na por­tá­li In­die­go­go.

Video:


Zdroj: pop­sci.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter