SolidEnergy sľubuje revolučné efektívnejšie batérie už na budúci rok

No­vá lí­tium-ióno­vá ba­té­ria do­ká­že efek­tív­nej­šie us­klad­niť lí­tio­vé ió­ny. Zmes­tí sa ich viac a do men­šie­ho te­la. Spo­loč­nosť So­li­dE­ner­gy, kto­rú za­lo­ži­li vý­skum­ní­ci z MIT, to do­siah­la pou­ži­tím lí­tium-ko­vo­vej fó­lie. Tá nah­ra­di­la bež­ne pou­ží­va­né gra­fi­to­vé elek­tró­dy.

S lí­tium-ko­vo­vou fó­liou sa expe­ri­men­to­va­lo aj v mi­nu­los­ti. Ten­to ma­te­riál je po­mer­ne ne­bez­peč­ný, pre­to­že mô­že skrá­tiť ži­vot­nosť ba­té­rie, prí­pad­ne spô­so­biť jej expló­ziu. So­li­dE­ner­gy ten­to prob­lém vy­rie­šil po­mo­cou ultra­ten­kej ko­vo­vej anó­dy a elek­tro­ly­tov, kto­ré ma­jú pev­nú aj te­ku­tú zlož­ku. Tie­to ma­te­riá­ly a ich zlo­že­nie údaj­ne za­bra­ňu­je ne­ga­tív­nym boč­ným efek­tom, tak­že aku­mu­lá­tor by ne­mal vý­raz­ne deg­ra­do­vať a ani vy­buch­núť.

Spo­loč­nosť tvr­dí, že pro­to­ty­py ba­té­rie ma­jú ži­vot­nosť až 300 na­bí­ja­cích cyk­lov, pri­čom do­ká­žu za­cho­vať 80 % pô­vod­nej ka­pa­ci­ty. Zá­ro­veň sľu­bu­je, že s fi­nál­nou ver­ziou aku­mu­lá­to­ra by sme sa ma­li stret­núť už bu­dú­ci rok v mo­bil­ných za­ria­de­niach. V ro­ku 2017 chce So­li­dE­ner­gy in­teg­ro­vať svo­ju tech­no­ló­giu do ba­té­rií v auto­mo­bi­loch.

Video:


Zdroj: an­droi­daut­ho­ri­ty.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter