Roboty už nebudú iba v továrňach. Najnovšie majú namierené do bánk, obchodov a hotelov

Ja­pon­ská ban­ka Mit­su­bis­hi UFJ Fi­nan­cial Group plá­nu­je od ap­rí­la toh­to ro­ka „za­mes­tnať" ro­bo­tov v jed­nej ale­bo v dvoch zo svo­jich po­bo­čiek. 58-cen­ti­met­ro­vý ro­bot Nao do­ká­že ho­vo­riť v 19 ja­zy­koch, má v se­be za­bu­do­va­nú ka­me­ru a vie ana­ly­zo­vať vý­ra­zy tvá­re a tón hla­su náv­štev­ní­kov ban­ky. Na zá­kla­de tých­to in­for­má­cií sa im pri­ho­vo­rí a po­núk­ne služ­by. Ro­bot by mal pos­kyt­núť in­for­má­cie o vý­me­ne pe­ňa­zí, dos­tup­nos­ti ban­ko­ma­tov a po­ra­dí aj s ot­vo­re­ním no­vé­ho úč­tu.

Mit­su­bis­hi UFJ Fi­nan­cial Group je jed­na z via­ce­rých ja­pon­ských spo­loč­nos­tí, kto­ré in­ves­tu­jú do „ne­ľud­ských zdro­jov" a chcú byť sú­čas­ťou „re­vo­lú­cie ro­bo­tov". Ďal­šou spo­loč­nos­ťou je napr. Nest­le Ja­pan. Tá plá­nu­je za­mes­tnať ro­bo­ta Pep­per.

Ob­ja­viť by sa mal až v ti­síc­ke ob­cho­dov a je­ho úlo­hou bu­de pre­dá­vať ká­vo­va­ry. 120-cen­ti­met­ro­vé­ho An­droi­da náj­de­te aj v To­kyu. Pra­cu­je ako asis­tent pre­da­ja v ob­cho­de so smar­tfón­mi. Ro­bo­ty ma­jú „ov­lád­nuť" aj Henn-na Ho­tel. Ten ot­vo­ria v le­te a vý­raz­nú časť per­so­ná­lu bu­dú tvo­riť ro­bo­ty. Up­ra­cú vám a ob­slú­žia vás.

Zdroj: the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter