Luxusná vila z 3D tlačiarne. Rodinný dom „vytlačia“ už za 3600 eur pri produkcii desať domov za 24 hodín

Roz­ľah­lá vi­la z 3D tla­čiar­ne je lac­nej­šia ako tro­jiz­bo­vý byt v cen­tre Bra­tis­la­vy.

majestatna-vila-z-3d_1.jpg

Fo­to: www.shan­gai­list.com

V Čí­ne sprís­tup­ni­li uni­kát­nu vi­lu, kto­rá vznik­la len za po­mo­ci 3D tla­čiar­ne. Roz­ľah­lé síd­lo s roz­lo­hou 1100 met­rov štvor­co­vých sa sta­lo pr­vou stav­bou ta­kých­to roz­me­rov, kto­ré bo­li „vy­tla­če­né" na mo­der­nej tla­čiar­ni. V prie­my­sel­nom par­ku vo vý­cho­do­čín­skej pro­vin­cii Ťiang-su vi­lu dopl­nil aj vý­ško­vý dom s pia­ti­mi pos­chodia­mi, kto­rý vzni­kol rov­na­kou tech­no­ló­giou.

De­sať do­mov za 24 ho­dín

majestatna-vila-z-3d_2.jpg

Fo­to: www.shan­gai­list.com

Za stav­bou oboch pro­jek­tov sto­jí čín­ska spo­loč­nosť Win­Sun, kto­rá sa návr­hu 3D tla­čiar­ní ve­nu­je už vy­še 13 ro­kov. Up­ly­nu­lý rok spo­loč­nosť vzbu­di­la po­zor­nosť na ce­lom sve­te, keď na gi­gan­tic­kej 3D tla­čiar­ni „vy­tla­či­la" de­sať kom­plet­ných ro­din­ných do­mov v prie­be­hu ne­ce­lých 24 ho­dín. Stav­ba jed­né­ho eko­lo­gic­ké­ho do­mu, kto­rý vzni­kol zo zme­si konštruk­čné­ho od­pa­du a ce­men­tu, pri­tom vy­šla len na 3600 eur. Rých­loschnú­ci ma­te­riál za­bez­pe­čil rých­ly pos­tup prác a pri stav­be nev­zni­kol ni­ja­ký od­pad.

„Do­ká­že­me vy­tla­čiť bu­do­vy pod­ľa aké­ho­koľ­vek di­zaj­nu, aký nám zá­kaz­ník pri­ne­sie. Je to rých­le a lac­né," uvie­dol vte­dy ma­ji­teľ spo­loč­nos­ti Win­Sun Ma Yihe a ne­ce­lý rok na to do­ká­zal, že neš­lo len o práz­dne slo­vá.

Rých­lo, lac­no, zod­po­ved­ne

majestatna-vila-z-3d_3.jpg

Vi­lu dopl­nil aj vý­ško­vý dom Fo­to: www.shan­gai­list.com

Ma­jes­tát­na vi­la, kto­rej stav­ba vy­šla len na 140-ti­síc eur, bo­la navr­hnu­tá pre ame­ric­kú realit­nú spo­loč­nosť Tom­son Group. Pro­to­typ vzbu­dil ob­rov­skú po­zor­nosť - za ne­ce­lý týž­deň si rov­na­kú stav­bu ob­jed­na­lo už de­sať zá­ujem­cov.

„Obid­ve stav­by spĺňa­jú re­le­van­tné ná­rod­né štan­dar­dy. Sú bez­peč­né, spo­ľah­li­vé a sú dob­rým prík­la­dom sú­la­du ar­chi­tek­tú­ry a es­te­ti­ky," uvie­dol in­ži­nier Ma Rongquan.

Čas­ti oboch bu­dov bo­li vy­tla­če­né na tla­čiar­ni s roz­mer­mi 10 × 6,6 met­ra. Ste­ny z tla­čiar­ne vy­chá­dza­jú du­té, nás­led­ne sa pl­nia izo­lač­ným ma­te­riá­lom a od­ve­zú na mies­to stav­by, kde ich dopl­ní oce­ľo­vá vý­stuž. Do­my z 3D tla­čiar­ne sú pod­ľa spo­loč­nos­ti Win­Sun vý­hod­né z via­ce­rých hľa­dísk - še­tria čas (konštruk­čná do­ba je o 50 až 70 per­cent krat­šia), ne­za­ťa­žu­jú ži­vot­né pros­tre­die (vzni­ká pri nich o 30 až 60 per­cent me­nej od­pa­du) a aj vďa­ka zjed­no­du­še­nej tech­no­ló­gii še­tria nák­la­dy na pra­cov­nú si­lu, a to o 50 až 80 per­cent.

„Na zís­ka­nie prí­rod­né­ho ka­me­ňa pot­re­bu­je­me za­mes­tnať ba­ní­kov, vy­ko­pať blo­ky ka­me­ňa a roz­pí­liť ich na ku­sy, čo za­ťa­žu­je ži­vot­né pros­tre­die. S 3D tla­čou však re­cyk­lu­je­me zvyš­ky na pou­ži­teľ­ný ma­te­riál," uvie­dol Yihe, kto­ré­ho fir­ma s roz­lo­hou 10-ti­síc štvor­co­vých met­rov bo­la ce­lá pos­ta­ve­ná za pou­ži­tia 3D tla­če.

Yihe dú­fa, že je­ho tla­čia­reň sa v bu­dúc­nos­ti vy­uži­je aj na stav­bu mra­kod­ra­pov a mos­tov.

Zdroj: WebnovinyOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter