Robot z Lega vybavený umelou inteligenciou simuluje hlístu. Poskladáte si ho aj doma

Sku­pi­na ved­cov a prog­ra­má­to­rov sa roz­hod­la vy­tvo­riť ume­lú in­te­li­gen­ciu, kto­rá sa bu­de sprá­vať po­dob­ne ako hl­ísta. Sprá­va­nie toh­to pa­ra­zi­ta sle­do­va­li v ži­vých or­ga­niz­moch, nás­led­ne vy­tvo­ri­li di­gi­tál­nu na­po­do­be­ni­nu je­ho neu­ró­nov a nap­rog­ra­mo­va­li sof­tvér - ume­lú in­te­li­gen­ciu, kto­rá kon­tro­lo­va­la sprá­va­nie ro­bo­ta.

Pri vy­tvá­ra­ní sa­mot­né­ho za­ria­de­nia vy­uži­li sta­veb­ni­cu Le­go. Pod­ľa slov koor­di­ná­to­ra pro­jek­tu, Step­he­na Lar­so­na, je tech­no­ló­gia kom­plet­ná z 20 až 30%. Sku­pi­na chce vy­tvo­riť kom­plexnej­šie­ho ro­bo­ta, kto­rý ne­bu­de mať ko­le­sa a svo­jou stav­bou bu­de vý­raz­nej­šie pri­po­mí­nať te­lo ro­bo­ta. Na­koľ­ko ide o open-sour­ce pro­jekt, sku­pi­na plá­nu­je uvoľ­niť sof­tvér pre ve­rej­nosť. Ro­bo­ta si nás­led­ne bu­de­te môcť sa­mi pos­ta­viť, ale ta­kis­to sa aj po­die­ľať na ďal­šom vý­vo­ji pro­jek­tu.

Video:


Zdroj: pop­sci.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter