Apple využije koncept BitTorrentu na legálne P2P zdieľanie plateného obsahu

App­le zís­kal pa­tent na tech­no­ló­giu, kto­rá umož­ňu­je ľu­ďom zdie­ľať hud­bu a vi­deá s pria­teľ­mi. Na­mies­to sťa­ho­va­nia sú­bo­rov z iTu­nes ale­bo iné­ho úlo­žis­ka bu­dú môcť zá­kaz­ní­ci zís­kať sú­bo­ry od pria­te­ľov či prí­buz­ných.

Spo­loč­nosť už pred viac ako 10 rok­mi spô­so­bi­la v hu­dob­nom prie­mys­le re­vo­lú­ciu svo­jím ob­cho­dom iTu­nes, kto­rým po­nú­kol pi­rá­tom mož­nosť le­gál­ne zís­kať di­gi­tál­ne kó­pie ich ob­ľú­be­nej hud­by. No­vý pa­tent však umož­ňu­je zdie­ľa­nie sú­bo­rov cez P2P.

Pa­tent sa na­zý­va „od­de­le­nie prá­va v jed­not­ke di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu od sťa­ho­va­nia". Opi­su­je sa v ňom sys­tém, kde pou­ží­va­te­lia mô­žu voľ­ne zdie­ľať hud­bu a vi­deá me­dzi se­bou. Na­mies­to to­ho, aby v iTu­nes či v inom ob­cho­de dos­ta­li sku­toč­ný sú­bor, bu­dú mu­sieť zís­kať len li­cen­ciu. Ta­ké­to li­cen­co­va­né sú­bo­ry po­tom mô­žu byť voľ­ne zdie­ľa­né s pria­teľ­mi, prí­buz­ný­mi či do­kon­ca aj s cu­dzí­mi ľuď­mi.

apple_patent1.png

Pod­ľa spo­loč­nos­ti má ten­to sys­tém nie­koľ­ko vý­hod. Šet­rí šír­ku pás­ma a zni­žu­je aj pre­vádz­ko­vé nák­la­dy. To umož­ní, aby ob­chod úč­to­val vy­ššiu ce­nu pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si me­diál­ny sú­bor sťa­hu­jú, a niž­šie ce­ny pre tých pou­ží­va­te­ľov, kto­rí si ho iba li­cen­cu­jú bez sťa­ho­va­nia.

apple_patent2.png

Ho­ci „le­ga­li­zo­va­nie P2P zdie­ľa­nia" znie lá­ka­vo, v sku­toč­nos­ti to mô­že byť dosť ob­me­dzu­jú­ce. Za­vá­dza sa to­tiž no­vá vrstva ochra­ny ob­sa­hu, pre­to­že ta­ké­to sú­bo­ry mož­no preh­rá­vať len na „dô­ve­ry­hod­nom klien­tskom sof­tvé­ri". To zna­me­ná, že pre­nos sú­bo­rov me­dzi za­ria­de­nia­mi je mož­ný iba vte­dy, ak tie pod­po­ru­jú re­žim li­cen­cií App­lu. Je to vlas­tne krok späť od hud­by os­lo­bo­de­nej od DRM, aká sa dnes pre­dá­va vo väč­ši­ne ob­cho­dov.

Uvi­dí­me, či App­le vy­mys­lí ne­ja­kú me­nej ob­me­dzu­jú­cu im­ple­men­tá­ciu svo­jich no­vých pa­ten­tov.

Zdroj: torrentfreak.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter