Spolutvorca Opery predstavil nový prehliadač Vivaldi pre geekov

Star­tup Vi­val­di Tech­no­lo­gies vy­dal ten­to týž­deň tech­nic­ký náh­ľad svoj­ho no­vé­ho pre­hlia­da­ča, ur­če­né­ho pre pok­ro­či­lých pou­ží­va­te­ľov. Je­ho cie­ľom je skôr pril­ákať pou­ží­va­te­ľov Ope­ry než úto­čiť na po­zí­ciu Goog­le Chro­me. Spo­lu­zak­la­da­te­ľom star­tu­pu je to­tiž je­den z dvo­ji­ce prog­ra­má­to­rov pre­hlia­da­ča Ope­ra Jon Step­hen­son von Tet­zchner. Ten v ro­ku 2011 pre nez­ho­dy s ve­de­ním fir­my opus­til Ope­ra Software. Od­vte­dy Ope­ra za­ča­la strá­cať tr­ho­vý po­diel, sta­rý pre­hlia­dač sa pres­tal vy­ví­jať, no­vý úpl­ne zme­nil svo­ju fi­lo­zo­fiu.

„Ope­ra 12 má stá­le asi 20 mi­lió­nov pou­ží­va­te­ľov na­priek to­mu, že je sta­rá už tri ro­ky. Je pot­reb­ný no­vý pre­hlia­dač pre tech­nic­kej­ších pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú od svoj­ho pre­hlia­da­ča viac," zdô­vod­nil pot­re­bu no­vé­ho pre­hlia­da­ča Jon von Tet­zchner. Chce vraj nap­ra­viť to, čo sám ozna­ču­je ako „prech­ma­ty Ope­ry".

Keď v ro­ku 2014 Ope­ra zru­ši­la svoj web My Ope­ra, ur­če­ný na blo­gy, e-mai­ly, on-li­ne čet a dis­ku­sie, spo­loč­nosť Vi­val­di spus­ti­la vlast­ný ko­mu­nit­ný web s cie­ľom pri­chý­liť „ute­čen­cov" z My Ope­ra. Uve­de­ním pr­vej ver­zie tech­nic­ké­ho náh­ľa­du chce pril­ákať pre­dov­šet­kým nes­po­koj­ných fa­nú­ši­kov pre­hlia­da­ča Ope­ra, kto­rý je v sú­čas­nos­ti na pia­tom mies­te me­dzi pre­hlia­dač­mi s po­die­lom 1,4 %. Zá­me­rom je zlep­šiť rých­losť, bez­peč­nosť a fun­kcie pre­hlia­da­ča.

Ver­zia Tech­ni­cal Pre­view pre­hlia­da­ča pos­ta­ve­né­ho na Chro­miu a jad­re Blink eš­te nep­ri­ná­ša všet­ky sľu­bo­va­né fun­kcie, no do­ká­že zos­ku­po­vať ot­vo­re­né pa­ne­ly, pod­po­ru­je pou­ží­va­teľ­sky de­fi­no­va­né klá­ve­so­vé skrat­ky, má fun­kciu Poz­nám­ky.

V bu­dúc­nos­ti by mal pri­bud­núť e-mai­lo­vý klient, syn­chro­ni­zá­cia, pod­po­ra pre dopl­nky, bu­de po­nú­kať aj „rých­le voľ­by", nás­troj na rých­le do­siah­nu­tie ob­ľú­be­nej strán­ky. Stiah­nuť si mož­no ver­ziu pre Win­dows, OS X a Li­nux. V bu­dúc­nos­ti sa rá­ta aj s mo­bil­ný­mi ver­zia­mi.

Vi­val­di to však ne­bu­de mať na tr­hu jed­no­du­ché. Nie je to to­tiž je­di­ný pre­hlia­dač, kto­rý štar­tu­je v tom­to ro­ku. Mic­ro­soft pred­sta­vil svoj no­vý pro­jekt Spar­tan, kto­rý má de­bu­to­vať s ope­rač­ným sys­té­mom Win­dows 10. A aj Mo­zil­la chce dos­tať svoj pre­hlia­dač na iOS, ope­rač­ný sys­tém, na kto­rom Fi­re­fox za­tiaľ ne­mož­no spus­tiť.

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter