Technologické inovácie 2015: Internet vecí, drony, 3D tlač a nanosatelity

Rok 2015 má byť ro­kom, keď sa pod­ni­ky opäť sta­nú do­mi­nan­tný­mi nad spot­re­bi­tel­mi, po­kiaľ ide o za­vá­dzanie a vy­uží­va­nie no­vých tech­no­ló­gií. Už mi­nu­lý rok pri­tom naz­na­čil od­klon od tren­du pos­led­né­ho de­sať­ro­čia, keď sa ma­so­vé za­vá­dzanie tech­no­ló­gií (napr. smar­tfó­nov s veľ­kou ob­ra­zov­kou, ale­bo tab­le­tov) pre­ja­vo­va­lo naj­mä u spot­re­bi­te­ľov.

Sig­ná­lom je nap­rík­lad re­la­tív­ne ma­lý zá­ujem spot­re­bi­te­ľov o no­si­teľ­nú tech­no­ló­giu, ako sú nap­rík­lad in­te­li­gen­tné oku­lia­re. V tom­to ro­ku by sa tech­no­ló­gie ma­li v eš­te väč­šej mie­re pre­su­núť opäť do pod­ni­kov a no­si­teľ­né tech­no­ló­gie, troj­roz­mer­ná tlač, dro­ny a inter­net ve­cí by ma­li prio­rit­ne pl­niť pot­re­by pod­ni­kov a zvy­šo­vať ich tr­žby.

Tá­to prog­nó­za sa čias­toč­ne za­kla­dá na sku­toč­nos­ti, že nák­la­dy sú­vi­sia­ce so za­vá­dza­ním spo­mí­na­ných tech­no­ló­gií pred­sta­vu­jú vý­znam­né po­lož­ky, kto­ré sú pre bež­ných spot­re­bi­te­ľov ne­do­siah­nu­teľ­né. Zá­ro­veň však pred­pok­la­dá­me, že vy­uži­tie a pri­da­ná hod­no­ta spo­mí­na­ných prog­nóz má vý­raz­ne lep­šie vy­uži­tie v pod­ni­ko­vej sfé­re z hľa­dis­ka ge­ne­ro­va­nia pri­da­nej hod­no­ty.

Inter­net ve­cí bu­de hlav­ne o pod­ni­koch

Ten­to trend by mal prev­lá­dať aj v ob­las­ti inter­ne­tu ve­cí (IoT). Pod­ľa pos­led­nej štú­die spo­loč­nos­ti De­loit­te „Prog­nó­zy pre ob­lasť tech­no­ló­gií, mé­dií a te­le­ko­mu­ni­ká­cií na rok 2015 (TMT Pre­dic­tions 2015)" sa oča­ká­va, že v tom­to ro­ku viac ako 60 % z jed­nej mi­liar­dy glo­bál­nych bez­drô­to­vých za­ria­de­ní inter­ne­tu ve­cí kú­pia, za­pla­tia a bu­dú vy­uží­vať pod­ni­ky. A to na­priek za­me­ra­niu mé­dií na spot­re­bi­te­ľov kon­tro­lu­jú­cich svo­je ter­mos­ta­ty, svie­tid­lá a bež­né spot­re­bi­če (od prá­čok až po kan­vi­ce na čaj). Pre­ja­viť by sa to ma­lo aj na cel­ko­vých tr­žbách za pre­daj IoT, kto­ré z 90 % vy­skla­da­jú prá­ve pod­ni­ky.

Pred­pok­la­dá­me, že ve­ľa spo­loč­nos­tí sa bu­de sna­žiť o čo naj­skor­šiu im­ple­men­tá­ciu rie­še­ní sú­vi­sia­cich s pre­po­je­ním IoT, aby tak maxima­li­zo­va­li svo­je tr­žby. Ten­to trend je prav­de­po­dob­ný aj pre­to, le­bo po­čet pri­po­je­ných za­ria­de­ní neus­tá­le ras­tie. Dô­le­ži­té však ne­bu­de to, koľ­ko za­ria­de­ní je ale­bo bu­de pri­po­je­ných k IT tech­no­ló­giám, ale to, akú pri­da­nú hod­no­tu bu­dú tie­to rie­še­nia pri­ná­šať pod­ni­ka­te­ľom, a v ko­neč­nom dôs­led­ku aj spot­re­bi­te­ľom.

Os­tro sle­do­va­ná me­dze­ra na tr­hu

Aj os­tro sle­do­va­né dro­ny by ma­li mať v tom­to ro­ku hlav­né up­lat­ne­nie v rôz­nych prie­my­sel­ných a štát­nych sek­to­roch. Pre­daj ne­vo­jen­ských dro­nov (zná­mych aj ako bez­pi­lot­né lie­ta­jú­ce stro­je) by mal do­siah­nuť prib­liž­ne 300 000 ku­sov, čím sa cel­ko­vý po­čet tých­to za­ria­de­ní pre­hup­ne cez hra­ni­cu jed­né­ho mi­lió­na. Ho­ci väč­ši­nu z nich na­kú­pia bež­ní spot­re­bi­te­lia ale­bo pro­fe­sio­ná­li pre úče­ly osob­nej spot­re­by, ale­bo zá­ba­vy, naj­väč­šiu pri­da­nú hod­no­tu bu­de tvo­riť pou­ží­va­nie tých­to za­ria­de­ní na pod­ni­ka­teľ­ské úče­ly. Tr­žby od­vet­via by sa tak ma­li po­hy­bo­vať od 200 do 400 mil. USD. Pri­már­ne by sa dro­ny ma­li pou­ží­vať na po­zo­rov­nie a za­zna­me­ná­va­nie vi­dea v reál­nom ča­se. Se­kun­dár­ne bu­dú tie­to za­ria­de­nia vy­uží­va­né napr. na do­ru­čo­va­nie zá­sie­lok.

3D tlač je re­vo­lú­cia hlav­ne pre pod­ni­ky

Troj­roz­mer­ná tlač pred­sta­vu­je akú­si ďal­šiu vl­nu prie­my­sel­nej re­vo­lú­cie. V tom­to ro­ku by sa ce­los­ve­to­vo ma­lo pre­dať tak­mer 220 ti­síc troj­roz­mer­ných tla­čiar­ní v hod­no­te 1,6 mi­liar­dy USD. Je však nep­rav­de­po­dob­né, že tie­to za­ria­de­nia bu­dú sú­čas­ťou bež­nej do­mác­nos­ti, a te­da nie kaž­dý bu­de mať do­ma „to­vá­reň". Šty­ri pä­ti­ny z hod­no­ty všet­kých troj­roz­mer­ných tla­čiar­ní bu­de ply­núť spo­loč­nos­tiam na­mies­to spot­re­bi­te­ľov, tak­že k sku­toč­nej re­vo­lú­cii dôj­de na pod­ni­ko­vom tr­hu.

Pred­pok­la­dá­me, že pod­po­ra vý­rob­né­ho pro­ce­su s vy­uži­tím tech­no­ló­gie 3D tla­če pri­ne­sie vý­znam­né ze­fek­tív­ne­nie vý­rob­né­ho pro­ce­su (hlav­ne v ob­las­ti tla­če nie pl­ne fun­kčných pro­to­ty­pov, resp. mo­de­lov rôz­nych vý­rob­kov), čo bu­de mať za nás­le­dok vý­raz­né zvý­še­nie po­die­lu poč­tu vy­tla­če­ných ob­jek­tov na 3D tla­čiar­ňach, a tým aj ná­rast eko­no­mic­kej hod­no­ty tých­to tla­čiar­ní.

obr.jpg

Zdroj: TMT Pre­dic­tions 2015, De­loit­te

Osob­né od­ber­né mies­ta - al­ter­na­tí­va ku­rié­rov

Roz­mach osob­né­ho od­be­ru pri ná­ku­pe na inter­ne­te je vý­ho­da pre spot­re­bi­te­ľa, no vý­zva pre ob­chod­ní­kov. Po­čet miest osob­né­ho od­be­ru v Euró­pe by ma­la do­siah­nuť v ro­ku 2015 pol mi­lió­na, čo je 20-per­cent­ný ná­rast op­ro­ti mi­nu­lé­mu ro­ku. Osob­ný od­ber pos­ky­tu­je zá­kaz­ní­kom mož­nosť vy­zdvih­núť si to­var za­kú­pe­ný na inter­ne­te nap­rík­lad v oso­bit­nej čas­ti ob­cho­du, v ob­chod­nom centre ale­bo v bez­peč­nej schrán­ke v tran­zit­nej sta­ni­ci.

obr2.jpg

Zdroj: TMT Pre­dic­tions 2015, De­loit­te

Na­no­sa­te­li­ty na vzos­tu­pe

Do kon­ca toh­to ro­ka bu­de na obež­nej drá­he viac ako 500 na­no­sa­te­li­tov (s hmot­nos­ťou me­nej ako 10 kg). Na­no­sa­te­li­ty sú at­rak­tív­ne z via­ce­rých dô­vo­dov: sú lac­nej­šie ako kon­ven­čné sa­te­li­ty, ľah­šie, jed­no­duch­šie sa mon­tu­jú a tes­tu­jú a ľah­šie sa dop­ra­vu­jú na obež­nú drá­hu. Ho­ci do­ká­žu zvlád­nuť čo­raz kom­plexnej­šie úlo­hy, prav­de­po­dob­ne bu­dú dopl­nkom na exis­tu­jú­com tr­hu s veľ­ký­mi sa­te­lit­mi a ne­nah­ra­dia ho.

Nie je ľah­ké prog­nó­zo­vať, čo bu­de pre ob­lasť tech­no­ló­gií pre ten­to rok kľú­čo­vé. Mno­hé tren­dy a prog­nó­zy sa ča­som uká­za­li ako neo­pod­stat­ne­né, resp. nás­tup tých­to tech­no­ló­gií svo­jím spô­so­bom pred­be­hol prip­ra­ve­nosť tr­hu. Jed­no je však is­té: vplyv tech­no­ló­gií na na­še sprá­va­nie je čo­raz väč­ší. Čas uká­že, do akej mie­ry bu­dú toh­to­roč­né prog­nó­zy pod­ľa štú­die De­loit­te ús­peš­né.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter