Microsoft HoloLens – holografické okuliare, ktoré vám upravia realitu

Mic­ro­soft sa roz­ho­dol ísť do vir­tuál­nej reali­ty iným sme­rom a zvo­lil ho­log­ra­fic­ké pro­jek­to­va­nie. Oku­lia­re Mic­ro­soft Ho­lo­Lens vám bu­dú do pries­to­ru dok­res­ľo­vať ob­jek­ty, s kto­rý­mi bu­de­te môcť ma­ni­pu­lo­vať, mô­žu pre­mie­tať vi­deo na ste­nu ale­bo ce­lú hru do mies­tnos­ti.

Vi­deá nám to ná­le­ži­te pre­zen­tu­jú:

Video:


Oku­lia­re ma­jú vlas­tnú HPU, ho­log­ra­fic­kú jed­not­ku, dopĺňa ju hi-end pro­ce­sor a gra­fic­ký čip, ce­lé to uzat­vá­ra zvu­ko­vá strán­ka, kto­rá po­núk­ne pries­to­ro­vý zvuk, aby ste po­ču­li ve­ci, kto­ré sú za va­mi. Na­vy­še oku­lia­re ve­dia ro­zoz­nať zvuk, ale aj ges­tá. Sú úpl­ne bez­drô­to­vé a do­ká­žu spra­cú­vať te­ra­baj­ty dát v reál­nom ča­se.

Video:


Za­tiaľ nám však Mic­ro­soft nez­ve­rej­nil de­tai­ly: aké je roz­lí­še­nie ob­ra­zu na pries­vit­nom dis­ple­ji, aký bu­de vý­kon, aká bu­de vý­drž ba­té­rie. Ale to naj­dô­le­ži­tej­šie už vie­me, a te­da na oku­lia­roch bu­dú bež­ať aj hry a Mic­ro­soft už má spra­ve­ný ho­log­ra­fic­ký Mi­nec­raft. Kon­krét­ne hneď dve hry, jed­na je pod­ľa Mo­jan­gu viac hrač­ka, dru­há je bliž­šie k hre. Obe sú vraj pa­rád­ne.

microsoft-hololens2.jpg

Na GDC ale­bo na E3 mô­že­me oča­ká­vať ukáž­ku via­ce­rých hier na oku­lia­re, ako aj ich pre­po­je­nie s Xbox One. Na­ko­niec sú to tie oku­lia­re For­tez­la, kto­ré bo­li „leak­nu­té" v kon­cep­toch už pred pár rok­mi a na kto­ré si Mic­ro­soft pos­tup­ne re­gis­tro­val pa­ten­ty. Ale pre Xbox One ne­mu­sí byť ur­če­ná pres­ne tá­to ver­zia, kon­zo­la by to­tiž ne­ma­la pot­re­bo­vať vý­kon­né či­py, tam by moh­la prísť od­ľah­če­ná a lac­nej­šia ver­zia, kto­rá bu­de len strea­mo­vať ob­raz z kon­zo­ly.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter