Číňania už dokážu zvládnuť 3D tlač aj päťpodlažného domu

Čín­ska fir­ma vy­bu­do­va­la päť­pod­laž­ný obyt­ný dom s roz­lo­hou 1100 m2 zo špe­ciál­ne­ho ma­te­riá­lu zho­to­ve­né­ho 3D tla­čou.

V mar­ci mi­nu­lé­ho ro­ka priš­la spo­loč­nosť Win­Sun s tvr­de­ním, že do­ká­že pos­ta­viť dom s pou­ži­tím pa­ten­to­va­nej 3D tla­čiar­ne, kto­rá vy­uží­va zmes sta­veb­né­ho ma­te­riá­lu a prie­my­sel­né­ho od­pa­du, ako je sklo a hlu­ši­na. Na naj­viac za­ťa­žo­va­ných mies­tach sa pou­ží­va zmes rých­lo schnú­ce­ho ce­men­tu a špe­ciál­ne­ho tvr­did­la.

3D_printed_house2.jpg

Te­raz spo­loč­nosť preu­ká­za­la efek­tív­nosť svo­jej tech­no­ló­gie, keď v prie­my­sel­nom par­ku Suz­hou pos­ta­vi­la kom­plet­ný päť­pod­laž­ný by­to­vý dom s oz­dob­ný­mi pr­vka­mi vnút­ri aj von­ku. 

3D_printed_house3.jpg

Pou­ži­la pri tom obriu 3D tla­čia­reň (6,6 m vy­so­ká, 10 met­rov ši­ro­ká a 40 met­rov dl­há), kto­rá je schop­ná vy­tla­čiť veľ­ké sta­veb­né pr­vky s kom­plet­ný­mi oce­ľo­vý­mi vý­stu­ha­mi a izo­lá­ciou tak, aby bo­li v sú­la­de s ofi­ciál­ny­mi sta­veb­ný­mi nor­ma­mi. Dý­za tla­čiar­ne vy­tlá­ča na­mies­to ta­ve­né­ho plas­tu hmo­tu pri­po­mí­na­jú­cu mal­tu.

3D_printed_house4.jpg

Ho­ci spo­loč­nosť nep­rez­ra­di­la, aké veľ­ké pr­vky do­ká­že vy­tla­čiť, pod­ľa fo­tog­ra­fií na jej webo­vej strán­ke ma­jú znač­ne veľ­ké roz­me­ry. Ako šab­ló­na sa pri tla­či pou­ží­va návrh CAD, ste­ny sú vy­tla­če­né du­té, s cik­ca­ko­vi­tou vý­stu­hou vnút­ri, čo ne­chá­va pries­tor aj na izo­lá­ciu.

3D_printed_house_walls.jpg

Ten­to pro­ces zní­ži množ­stvo sta­veb­né­ho od­pa­du o 30 až 60 %, čas vý­stav­by sa skrá­ti o 50 až 70 % a nák­la­dy na pra­cov­nú si­lu sa zní­žia o 50 až 80 %. Vy­bu­do­va­nie do­mu stá­lo prib­liž­ne 161 000 do­lá­rov.

Pou­ži­tie re­cyk­lo­va­ných ma­te­riá­lov zní­ži spot­re­bu lo­mo­vé­ho ka­me­ňa a iných ma­te­riá­lov, ta­ký­to spô­sob vý­stav­by je eko­lo­gic­ký a nák­la­do­vo efek­tív­ny.

Spo­loč­nosť chce svo­ju tech­no­ló­giu v bu­dúc­nos­ti vy­užiť na ove­ľa väč­šie stav­by, ako sú mos­ty či mra­kod­ra­py.

Zdroj: cnet.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter