Klávesnica budúcnosti? Nepotrebuje napájanie, je extra bezpečná a nezašpiní sa

Ved­ci z uni­ver­zít v Ame­ri­ke a Čí­ne vy­mys­le­li no­vú klá­ves­ni­cu, kto­rá sľu­bu­je množ­stvo nad­štan­dar­dných fun­kcií. Jed­nou z nich je na­pá­ja­nie z ľud­ské­ho te­la. Vďa­ka elek­tros­ta­tic­kej in­duk­cii vznik­ne elek­tric­ký ná­boj vždy, keď sa prst dot­kne klá­ve­sy. Vznik­nu­tá ener­gia do­ká­že po­há­ňať klá­ves­ni­cu, ale aj ďal­šie pri­po­je­né za­ria­de­nie, napr. myš ale­bo touch­pad.

Ener­gia ta­kis­to na­pá­ja špe­ciál­ny bez­peč­nost­ný sys­tém, kto­rý je v za­ria­de­ní za­bu­do­va­ný. Ten do­ká­že roz­poz­nať, kto­ré klá­ve­sy sú stla­če­né a pri za­dá­va­ní hes­la vie zis­tiť, ak po­čí­tač pou­ží­va niek­to iný. Sys­tém mô­že byť tak­tiež vy­uži­tý pre pot­re­by bio­met­ric­ké­ho za­bez­pe­če­nia. Aj keď ne­po­vo­la­ný pou­ží­va­teľ zís­ka hes­lo, klá­ves­ni­ca roz­poz­ná, že da­ný člo­vek pí­še iným spô­so­bom a ochrá­ni dá­ta v po­čí­ta­či. Pod­ľa ved­cov je tá­to for­ma za­bez­pe­če­nia prek­va­pu­jú­co pres­ná.

Ved­ci sa poch­vá­li­li aj tým, že klá­ves­ni­ca je vy­tvo­re­ná z ma­te­riá­lu, vďa­ka kto­ré­mu je od­ol­ná vo­či špi­ne a po­tu. Ke­dy sa dos­ta­ne na trh však za­tiaľ ne­vie­me.

Zdroj: pop­sci.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter