Startup Spectrom chce vyriešiť jeden z problémov 3D tlače. Objekty budú viacfarebné

Pred­me­ty, kto­ré vzni­ka­jú 3D tla­čou, sú ob­vyk­le jed­no­fa­reb­né, maximál­ne dvoj­fa­reb­né. Niek­to­ré pro­fe­sio­nál­ne tla­čiar­ne do­ká­že tla­čiť aj fa­reb­ne, av­šak me­dzi lac­nej­ší­mi mo­del­mi tú­to vlas­tnosť ne­náj­de­te. Vý­rob­co­via ve­dia vy­tla­čiť pred­me­ty v dvoch far­bách vďa­ka dru­hej sa­mos­tat­nej nápl­ni, kto­rá je v tla­čiar­ni. Av­šak star­tup Spec­trom do­ka­zu­je, že prob­lém sa dá rie­šiť aj sof­tvé­ro­vo.

Spo­loč­nosť od mar­ca mi­nu­lé­ho ro­ka expe­ri­men­tu­je s viac­fa­reb­nou tla­čou v rám­ci jed­nej vrstvy. Ho­ci vý­sle­dok eš­te nie je do­ko­na­lý, Spec­trom vý­raz­ne vy­lep­šil pre­chod me­dzi far­ba­mi, kto­rý je ply­nu­lý a bez ne­žia­dú­cich „pre­chod­ných" fa­rieb. V praxi to zna­me­ná, že v rám­ci žl­to-mod­rej čas­ti ob­jek­tu neu­vi­dí­te ze­le­ný pruh.

Spec­trom to do­sia­hol kom­bi­ná­ciou pok­ro­či­lé­ho sof­tvé­ru a tla­čia­ren­ských fa­rieb, kto­ré dopĺňa­jú plas­to­vý ma­te­riál v rám­ci 3D tla­če. Ako to fun­gu­je v praxi pre­zen­tu­je pril­ože­né vi­deo. Vý­ho­dou je, že to­to rie­še­nie je lac­né, tak­že by sme sa moh­li čos­ko­ro doč­kať 3D tla­čiar­ní, kto­ré bu­dú lac­nej­šie ako 100 do­lá­rov, av­šak do­ká­žu fa­reb­ne tla­čiť. Do do­ko­na­los­ti už chý­ba iba to, aby mal kaž­dý pixel vy­tla­če­né­ho ma­te­riá­lu inú far­bu.

Video:


Zdroj: gi­gaom.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter