Google získal patent na moderný Polaroid. Prekvapí vás jeho koncept

Ho­ci je dnes mo­der­né, zdie­ľať fo­tog­ra­fie na so­ciál­nych sie­ťach v di­gi­tál­nej for­me, Goog­le zís­kal pa­tent, kto­rý po­pi­su­je mo­der­nú ver­ziu Po­la­roi­du. To zna­me­ná, že ak spo­loč­nosť za­ria­de­nie vy­ro­bí, opäť si bu­de­me môcť tla­čiť fo­tog­ra­fie na poč­ka­nie. Prek­va­pe­ním je kon­cept prís­tro­ja.

Za­ria­de­nie to­tiž pri­po­mí­na skôr ruč­nú ka­me­ru ako kla­sic­ký fo­toa­pa­rát. Z hľa­dis­ka fun­kcií je však po­dob­né Po­la­roi­du. Pou­ží­va­teľ si mô­že vy­tla­čiť fo­tog­ra­fiu, kto­rú prá­ve od­fo­til hneď, nes­kôr ale­bo vô­bec. Pa­tent tak­tiež naz­na­ču­je, že za­ria­de­nie do­ká­že tla­čiť z oboch strán.

google_polaroid_211.jpeg

Fo­tog­ra­fia tak mô­že vy­ze­rať ako poh­ľad­ni­ca. Prís­troj ju vop­red prip­ra­ví a mô­že­te ju pos­lať ro­di­ne a zná­mym z do­vo­len­ky. Mi­mo­cho­dom, Po­la­roid eš­te exis­tu­je, ne­dáv­no vy­dal za­ria­de­nie So­cial­ma­tic, kto­ré pri­po­mí­na iko­nu so­ciál­nej sie­te In­stag­ram a tak­tiež do­ká­že tla­čiť fo­tog­ra­fie.

google_polaroid_1.jpeg

Zdroj: qz.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter