SAV spolupracuje pri výrobe plášťa magnetickej neviditeľnosti s NASA

Slo­ven­ská aka­dé­mia vied spo­lup­ra­cu­je pri vý­ro­be pláš­ťa mag­ne­tic­kej ne­vi­di­teľ­nos­ti s NA­SA. Or­ga­ni­zá­cie sa roz­hod­li spo­lup­ra­co­vať na zho­to­ve­ní mag­ne­tic­ké­ho pláš­ťa, do kto­ré­ho by sa da­li umies­tniť la­bo­ra­tór­ne zvie­ra­tá.

Pr­vým kro­kom bol troj­me­sač­ný po­byt dok­to­ran­da z NA­SA Yoh Na­ga­sa­ki­ho na Elek­tro­tech­nic­kom ús­ta­ve SAV. In­for­mo­val o tom na dneš­nej tla­čo­vej be­se­de Fe­dor Gömöry z Elek­tro­tech­nic­ké­ho ús­ta­vu SAV s tým, že nápl­ňou spo­loč­ných expe­ri­men­tov bo­lo hľa­da­nie expe­ri­men­tál­nych pos­tu­pov ove­ro­va­nia tie­nia­cich schop­nos­tí mag­ne­tic­ké­ho pláš­ťa.

Gömöry do­dal, že NA­SA má dl­ho­do­bej­ší prog­ram, kto­rý skú­ma, ako pô­so­bí zem­ské mag­ne­tic­ké po­le na ži­vý or­gan­izmus. Vplyv mag­ne­tic­ké­ho po­ľa pot­re­bu­jú poz­nať, aby ve­de­li, čo sa mô­že stať koz­mo­nau­tom, keď ich na dl­hší čas bu­dú vy­sie­lať do ves­mí­ru. Pod­ľa Gömöry­ho je však otáz­ka vply­vu mag­ne­tic­ké­ho po­ľa všeo­bec­nej­ší prob­lém tý­ka­jú­ci sa aj vzni­ku ži­vo­ta a tiež otáz­ka bio­lo­gic­kých pro­ce­sov sú­vi­sia­cich s mag­ne­tic­kým po­ľom.

"Sú pres­ved­če­ní, že náš plášť mag­ne­tic­kej ne­vi­di­teľ­nos­ti je ideál­ny, aby sa vy­tvo­ri­lo vhod­né pros­tre­die, v kto­rom je nu­lo­vé mag­ne­tic­ké po­le a te­da vhod­ný pries­tor na expe­ri­men­to­va­nie. Moh­li by sme tu na ze­mi štu­do­vať, čo sa bu­de di­ať s or­ga­niz­ma­mi vo ves­mí­re," do­dal Gömöry.

Pra­cov­ní­ci SAV pri­tom za­tiaľ ne­do­ká­za­li zos­la­biť mag­ne­tic­ké po­le tak, ako spo­lup­ra­cov­ní­ci z NA­SA pred­pok­la­da­jú, že by bo­lo tre­ba. "Mu­sí­me to ďa­lej zlep­šo­vať, ale zdá sa, že smer je správ­ny," spres­nil Gömöry. Prob­lé­mom je aj veľ­kosť pláš­ťa. Za­tiaľ plášť ne­má dos­ta­toč­nú veľ­kosť a pod­net od ame­ric­kých ko­le­gov je, aby sa doň do­ká­za­la zmes­tiť myš. Tá by sa tam moh­la pod­ľa Gömöry­ho zmes­tiť o rok.

Na otáz­ku, či je v prí­pa­de ús­peš­né­ho do­kon­če­nia pláš­ťa mož­né fi­nan­co­va­nie pro­jek­tu z NA­SA, po­ve­dal Gömöry, že v to dú­fa, ale za­tiaľ sa na to nes­po­lie­ha. "Ke­by sme ča­ka­li na fi­nan­co­va­nie zvon­ku, zdr­ža­lo by sa to. Za­tiaľ má­me fi­nan­co­va­nie slo­ven­ské, v rám­ci kto­ré­ho sa vý­skum dá ro­biť," po­ve­dal Gömöry a do­dal, že ak by bo­lo tre­ba vy­ro­biť mag­ne­tic­ký plášť s veľ­kos­ťou pre člo­ve­ka, bo­lo by tre­ba iné fi­nan­co­va­nie.

V sú­čas­nos­ti má pro­jekt grant od Agen­tú­ry pre ve­du a vý­skum. Pod­ľa Gömöry­ho ma­li ved­ci šťas­tie, že v ro­ku 2012 bo­la vý­zva na po­dá­va­nie pro­jek­tov. V ro­ku 2013 to­tiž vý­zva vy­hlá­se­ná ne­bo­la, tak­že ak by pro­jekt pub­li­ko­va­li až v tom­to ro­ku, prav­de­po­dob­ne by v ňom ved­ci ani ne­moh­li pok­ra­čo­vať.

Plášť mag­ne­tic­kej ne­vi­di­teľ­nos­ti je ob­jekt, kto­rý de­tek­to­ry mag­ne­tic­ké­ho po­ľa ne­za­re­gis­tru­jú, pri­čom skry­tý zos­ta­ne aj mag­ne­tic­ký ma­te­riál, kto­rý je do ta­ké­ho­to pláš­ťa umies­tne­ný.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Do 5 ro­kov si mož­no po­chut­ná­me na bio­tech­no­lo­gic­kom mä­se vy­pes­to­va­nom v la­bo­ra­tó­riu
Startup s názvom Memphis Meats zo San Francisca sa chystá vyrábať širokú škálu mäsových výrobkov pripravovaných v laboratóriách určených na to. čítať »
 
Stre­doš­ko­lá­ci bu­dú skú­mať mik­ro­čas­ti­ce. Po­kú­sia sa vy­sto­po­vať Hig­gsov bo­zón
Celosvetový program Masterclasses otvára mladým výskumníkom dvere do špičkovej fyziky. čítať »
 
VE­DA: Na pod­po­ru vý­sku­mu v pod­ni­koch vy­čle­ni­li 200 mi­lió­nov eur
Podnikateľská sféra sa v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, SAV, vysokými školami či neziskovými organizáciami bude môcť uchádzať prostredníctvom Výskumnej agentúry o peniaze z nového Operačného programu Výskum a inovácie. čítať »
 
VE­DA: Vy­hlá­si­li 19. roč­ník sú­ťa­že Ve­dec ro­ka SR
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností vyhlásili 19. ročník súťaže Vedec roka SR. čítať »
 
Chla­de­nie server­ov mor­skou vo­dou. Mic­ro­soft tes­to­val pod­mor­ské dá­to­vé cen­trum
Myšlienka umiestniť počítače do uzavretých nádrží a ponoriť ich do vody nie je nová. No výskumníci Microsoftu teraz prišli ako prví s nápadom prevádzkovať celé dátové centrum pod hladinou oceánu. čítať »
 
Fľa­ša, kto­rá pre­me­ní vzduch vo svo­jom vnút­ri na pit­nú vo­du
Šikovnú fľašu Fontus navrhol rakúsky priemyselný dizajnér Kristof Retezá a jej výnimočnosť spočíva v tom, že dokáže premeniť vzduch vo svojom vnútri na pitnú vodu. čítať »
 
Smar­tfó­ny ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok viac než ko­feín
Vedci uverejnili už niekoľko štúdií o tom, ako smartfóny, tablety a počítače ovplyvňujú náš spánok. Tieto zariadenia vyžarujú takzvané modré svetlo, ktoré narúša funkciu melatonínu, hormónu spánku. čítať »
 
VESMÍR: Ob­ja­vi­li za­tiaľ naj­väč­ší so­lár­ny sys­tém
Medzinárodný tím astronómov objavil zatiaľ najväčší solárny systém pozostávajúci z červeného trpaslíka a veľkej plynnej exoplanéty, ktorá svoju hviezdu obieha vo vzdialenosti približne bilión kilometrov. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter