CES: Žiarovky nafilmujú zlodejov, zosilnia Wi-Fi a ozvučia izby v byte

Spo­loč­nosť Sen­gled chce zme­niť to, ako v do­mác­nos­tiach pou­ží­va­me žia­rov­ky. Tie už ne­bu­dú slú­žiť iba na os­vet­le­nie mies­tnos­ti, ale po­núk­nu aj nad­štan­dar­dné fun­kcie.

Sen­gled pred­sta­vil na vý­sta­ve CES nie­koľ­ko ty­pov in­te­li­gen­tných žia­ro­viek. Mo­del Snap má v se­be za­bu­do­va­nú bez­peč­nos­tnú ka­me­ru, mik­ro­fón aj rep­ro­duk­tor. Do­ká­že zis­tiť po­hyb a v prí­pa­de pot­re­by ak­ti­vu­je nah­rá­va­nie vi­dea. Ta­kis­to roz­poz­ná tvár člo­ve­ka, čo je za­ují­ma­vé, ak sa v by­te na­chá­dza­jú nez­ná­mi ľu­dia. Snap bu­de stáť cca 200 EUR a na trh sa dos­ta­ne po­čas toh­to ro­ka.

Ďal­ší mo­del je Boost, kto­rý má v se­be za­bu­do­va­ný Wi-Fi opa­ko­vač a roz­ší­ri tak dos­tup­nosť bez­drô­to­vej sie­te po ce­lej do­mác­nos­ti. Tá­to žia­rov­ka sto­jí 50 EUR. Ďal­ší mo­del Pul­se So­lo, resp. Pul­se ob­sa­hu­je in­teg­ro­va­ný Blue­tooth JBL rep­ro­duk­tor. Ce­na je v tom­to prí­pa­de 60, resp. 80 až 180 EUR. Všet­ky žia­rov­ky sú kom­pa­ti­bil­né s exis­tu­jú­ci­mi lus­tra­mi a lam­pa­mi a sa­moz­rej­mos­ťou je ov­lá­da­nie po­mo­cou mo­bil­nej ap­li­ká­cie pre iOS a An­droid. Vý­rob­ca udá­va ži­vot­nosť žia­ro­viek 25 ti­síc ho­dín.

Video:


Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter