Vedci vyrobia parazitických robotov. Očistia vzduch od CO2 a nocovať budú na bilbordoch

Špe­ciál­ne ro­bo­ty bu­dú no­vým dopl­nkom neó­no­vých rek­lam­ných ban­ne­rov.

Ro­bo­ty ma­jú po­ly­mé­ro­vé kríd­la, kto­ré cez deň roz­pres­trú a po­mo­cou nich bu­dú zbie­rať CO2 z ov­zdu­šia. V no­ci sa kríd­la­mi pri­pev­nia k rek­lam­ným ban­ne­rom a vy­uži­jú tep­lo z neó­nu pre uvoľ­ne­nie a nás­led­né ulo­že­nie oxidu uh­li­či­té­ho. Ten sa nes­kôr vy­uži­je pri tvor­be pa­li­va. Časť z ne­ho spot­re­bu­je ro­bot pre svo­ju pre­vádz­ku.

Zní­že­nie CO2 v ov­zdu­ší je hlav­nou úlo­hou aty­pic­kých ro­bo­tov. Oxid uh­li­či­tý sa však v pro­ce­se zni­žo­va­nia zne­čis­te­nia ak­tív­ne vy­uži­je. Pos­lú­ži na tvor­bu ener­gie a pa­li­va, ale zá­ro­veň urých­li rast ras­tlín, kto­ré sú vy­sa­de­né na kríd­lach ro­bo­tov. Ro­bo­ty pos­lú­žia aj v úlo­he mi­nia­túr­nych fa­riem. Or­ga­nic­ký od­pad z ras­tlín sa za­se vy­uži­je na tvor­bu bio­ply­nu, z čas­ti oxidu uh­li­či­té­ho sa vy­ro­bí me­tán.

gif_robot_znecistenie_1.gif

Zdroj: fas­tcoexist.com 


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter