Takto si dizajnéri predstavujú domácnosť v budúcnosti

Vo feb­ruári toh­to ro­ka Elec­tro­lux De­sign Lab vy­zval štu­den­tov z ce­lé­ho sve­ta, aby vy­tvo­ri­li kon­cep­ty ino­va­tív­nych spot­re­bi­čov pre do­mác­nos­ti.

Sú­ťaž ma­la za cieľ vy­tvo­riť kon­cep­ciu zdra­vej do­mác­nos­ti bu­dúc­nos­ti. Z 1700 za­po­je­ných bo­lo vy­bra­ných 35 se­mi­fi­na­lis­tov a po­tom 6 fi­na­lis­tov, kto­rí ten­to me­siac pred­sta­vi­li svo­je návr­hy po­ro­te vo Fran­cúz­sku.

Sú­ťaž bo­la roz­de­le­ná do troch ka­te­gó­rií: čis­te­nie vzdu­chu, príp­ra­vu je­dál a ku­li­nár­stvo, sta­ros­tli­vosť o textí­lie.

Naj­prv sa poz­ri­te na ví­ťaz­ný návrh. Je­ho autor zís­kal od­me­nu 5000 eur a stáž v glo­bál­nom di­zaj­no­vom cen­tre Elec­tro­luxu.

1. Kon­cept bu­dú­ce­ho lov­ca zbe­ra­ča

Video:


V sú­čas­nos­ti si ani neu­ve­do­mu­je­me, od­kiaľ po­chá­dza­jú pot­ra­vi­ny, kto­ré sa ocit­li na na­šom sto­le. Tú­to me­dze­ru chce hra­vou for­mou vy­pl­niť brit­ský di­zaj­nér Pan Wang. Je­ho kru­ho­vé za­ria­de­nie pos­ky­tu­je vir­tuál­ny zá­ži­tok na­ku­po­va­nia. Pou­ží­va­teľ si vy­be­rie jed­lo a za­ria­de­nie po­tom pre­mie­ta ho­log­ra­my je­ho jed­not­li­vých zlo­žiek v mies­tnos­ti. Ro­din­ní prís­luš­ní­ci po­tom mô­žu nap­rík­lad lo­viť vir­tuál­ne ry­by. Pos­tup­ne, ako zhro­maž­ďu­jú jed­not­li­vé zlož­ky jed­la, do mies­tne­ho ob­cho­du s pot­ra­vi­na­mi sa od­osie­la­jú ob­jed­náv­ky, ten po­tom pot­reb­né in­gre­dien­cie do­ru­čí pria­mo k dve­rám.

A tu je päť ďal­ších fi­na­lis­tov. Z rov­na­kej ka­te­gó­rie ako ví­ťaz­ný návrh po­chá­dza aj kon­cept MI­MIC.

2. MI­MIC

Video:


Niek­to­ré jed­lá sú zdra­vé, no ne­pa­tria me­dzi va­še ob­ľú­be­né. Má­te nap­rík­lad prob­lém dos­tať do se­ba špe­nát? A čo ke­by ste moh­li svoj mo­zog pres­ved­čiť o tom, že je­te čo­ko­lá­du? Tu by ma­la po­môcť tran­spa­ren­tná gé­lo­vá náp­lasť, kto­rá bez­drô­to­vo ko­mu­ni­ku­je so sprie­vod­ným za­ria­de­ním v tva­re dos­ky a evo­ku­je vo va­šom moz­gu spo­mien­ky na va­še ob­ľú­be­né chu­te a vô­ne. Autor­kou kon­cep­tu je ru­mun­ská návr­hár­ka So­ri­na Răstea­nu. Cie­ľom je vraj od­strá­niť u ľu­dí chuť na nez­dra­vé pot­ra­vi­ny. Ta­kis­to by to moh­la byť po­moc pre di­abe­ti­kov a aler­gi­kov, kto­rí by tak moh­li as­poň vir­tuál­ne po­ží­vať pot­ra­vi­ny, kto­ré inak jesť ne­mô­žu.

3. Ur­ban­Co­ne

Video:


Ten­to návrh po­chá­dza z ka­te­gó­rie tý­ka­jú­cej sa čis­to­ty ov­zdu­šia. Poľ­ský di­zaj­nér Mi­chał Pośpiech sa in­špi­ro­val čín­sky­mi lam­pión­mi, kto­ré plach­tia vo vzdu­chu. Za­ria­de­nie Ur­ban­Co­ne je vy­ba­ve­né fo­to­vol­tic­ký­mi so­lár­ny­mi pa­nel­mi a vý­men­ný­mi filtra­mi, je di­aľ­ko­vo ov­lá­da­né a je­ho cie­ľom je čis­tiť vzduch a up­ra­vo­vať je­ho kva­li­tu, a to tak v inter­iéri, ako aj von­ku.

4. Lo­tus

Video:


Ten­to kon­cept je ta­kis­to z ka­te­gó­rie čis­te­nia vzdu­chu, je­ho auto­rom je Ful­den Deh­nel z Tu­rec­ka a umies­tnil sa v sú­ťa­ži na dru­hom mies­te. Za­ria­de­nie Lo­tus sa skla­dá z jed­nej cen­trál­nej jed­not­ky a troch do­bí­ja­cích lop­ti­čiek, kto­ré fun­gu­jú ako mo­bil­né za­ria­de­nia na čis­te­nie vzdu­chu. Sys­tém mož­no ov­lá­dať po­mo­cou smar­tfó­nu ale­bo PDA. Lop­tič­ky ma­jú špe­ci­fic­ké úlo­hy - jed­na čis­tí vzduch (Pu­re Ball), dru­há od­stra­ňu­je zá­pach (Od­or Ball) a tre­tia zvl­hču­je vzduch (Hu­mid Ball).

5. Pe­te

Video:


Od­evy z po­lyes­te­ru sú prak­tic­ké, pre­to­že sa nekr­čia a net­re­ba ich žeh­liť. Tú­to sku­toč­nosť, ako aj po­pu­la­ri­tu 3D tla­če vy­užil ma­ďar­ský návr­hár Apor Ko­vács. Pred­sta­vil kon­cept tla­čiar­ne, kto­rá vy­uží­va PET fľa­še, roz­lo­ží ich na vlák­na a vy­tvo­rí z nich od­evy pod­ľa da­ta­bá­zy. Ide vraj o spô­sob pri­ro­dze­nej re­cyk­lá­cie.

6. Pu­re Towel

Video:


Kon­cept „čis­tý ute­rák" pri­chá­dza z Mexika, je­ho auto­rom je Leo­bar­do Ar­men­ta. Sľu­bu­je vy­čis­tiť váš ute­rák, za­tiaľ čo vi­sí v kú­peľ­ni. Ušet­rí sa tak ve­ľa ener­gie, ako aj ča­su strá­ve­né­ho pra­ním špi­na­vej bie­liz­ne. Pred­pok­la­da­né za­ria­de­nie by ma­lo za­ve­se­ný ute­rák vy­čis­tiť sil­ným UV žia­re­ním a vy­su­šiť po­mo­cou vý­kon­né­ho ven­ti­lá­to­ra. Ce­lý pro­ces by mal tr­vať asi 10 se­kúnd a zní­žil by vý­skyt aler­gé­nov a ples­ní v do­mác­nos­ti.

Ako vi­dieť, o ná­pa­dy ne­bo­la nú­dza. Čo si mys­lí­te, ob­ja­via sa ta­ké­to za­ria­de­nia v bu­dúc­nos­ti aj v na­šich do­mác­nos­tiach?

Zdroj: giz­mag.com

elec­tro­luxde­sig­nlab.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter