BMW vyvíja auto, ktoré možno zaparkovať pomocou smart hodiniek

Auto­mo­bil­ka BMW vy­ví­ja par­ko­va­cí sys­tém na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie pre osob­né au­tá, kto­rý sa dá ov­lá­dať po­mo­cou in­te­li­gen­tných ho­di­niek. Tech­no­ló­giu s náz­vom Re­mo­te Va­let Par­king As­sis­tant pred­sta­vi­la spo­loč­nosť už na za­čiat­ku toh­to ro­ka na veľtr­hu CES. Te­raz do nej za­pra­co­va­la aj špe­ciál­ny par­ko­va­cí sys­tém na di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie.

Zabu­do­va­la ho do pro­to­ty­pu elek­tro­mo­bi­lu BMW i3 a bu­de pred­sta­ve­ný v ja­nuá­ri na veľtr­hu CES 2015 v Las Ve­gas. V spo­je­ní so smart ho­din­ka­mi umož­ní vo­zid­lu sa­mos­tat­né za­par­ko­va­nie. Vo­dič bu­de môcť ak­ti­vo­vať fun­kciu vzdia­le­né­ho par­ko­va­cie­ho asis­ten­ta cez ap­li­ká­ciu, tá po­tom na­vá­dza auto na voľ­né par­ko­va­cie mies­to.

bmw_active_assist.jpg

Auto má in­teg­ro­va­né la­se­ro­vé sen­zo­ry, kto­ré sní­ma­jú oko­li­té pros­tre­die, aby do ni­čo­ho ne­na­ra­zi­lo. Ok­rem to­ho sa vy­ža­du­je aj di­gi­tál­na map­ka da­nej lo­ka­li­ty.

bmw_active_assist2.jpg

Sa­moz­rej­me, pro­to­typ BMW i3 eš­te nie je do­ko­na­lý. Na sa­mos­tat­nom za­par­ko­va­ní vo­zid­la pra­cu­jú aj iné auto­mo­bil­ky. Nap­rík­lad Audi pred­sta­vi­lo auto­mo­bil s la­se­ro­vý­mi sní­mač­mi už na CES 2013. Mo­del BMW však ok­rem nich vy­ža­du­je aj ma­pu oko­lia, no zrej­me eš­te nep­ra­cu­je cel­kom bez­chyb­ne, keď­že v tla­čo­vej sprá­ve sa pí­še o „po­ten­ciál­ne bez­ko­líz­nej jaz­de". BMW po­dob­ne ako Tes­la a Goog­le pra­cu­je už ne­ja­ký čas aj na vlas­tnom mo­de­li auto­nóm­ne­ho vo­zid­la.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter