Na prevádzkovanie dronov treba urobiť skúšky a mať povolenie. Už padli prvé pokuty

Pos­la­nec newyor­skej mes­tskej ra­dy Dan Ga­rod­nick pred­lo­žil návrh zá­ko­na, kto­rý by za­ka­zo­val pre­vádz­ku bez­pi­lot­ných lie­ta­diel s vý­nim­kou po­li­caj­ných dro­nov nad New Yor­kom. Po­dob­ný návrh s eš­te prís­nej­ší­mi ob­me­dzenia­mi pred­lo­žil pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi aj pos­la­nec Paul Vallo­ne.

Oba návr­hy na úpl­ný zá­kaz dro­nov v New Yor­ku pri­chá­dza­jú v ča­se, keď sa Fe­de­rál­ny le­tec­ký úrad (FAA) chys­tá pri­jať voľ­nej­šie pra­vid­lá sú­vi­sia­ce s ko­mer­čným vy­uži­tím bez­pi­lot­ných lie­ta­diel. V tom­to ro­ku úrad od­súh­la­sil pre šesť hollywood­skych spo­loč­nos­tí vý­nim­ku z pra­vi­diel za­ka­zu­jú­cich vy­uží­va­nie dro­nov na ko­mer­čné úče­ly. Nes­kôr bo­li ude­le­né po­dob­né vý­nim­ky na kon­tro­lo­va­nie sta­vieb a vr­tných plo­šín.

Na­priek úsi­liu FAA o re­gu­lá­ciu dro­nov pi­lo­ti lie­ta­diel a vr­tuľ­ní­kov hlá­si­li spo­zo­ro­va­nie zvý­še­né­ho vý­sky­tu bez­pi­lot­ných lie­ta­diel vo vzduš­nom pries­to­re, pri­čom sa vy­skyt­lo aj nie­koľ­ko si­tuá­cií hro­zia­cich ko­lí­ziou. V pos­led­ných me­sia­coch bo­lo v New Yor­ku a Newar­ku za­zna­me­na­ných 12 ne­bez­peč­ných prib­lí­že­ní dro­nov a lie­ta­diel.

Ok­rem bez­peč­nos­tných in­ci­den­tov v le­tec­tve sa oba­vy tý­ka­jú aj ochra­ny súk­ro­mia. Aj v Ne­mec­ku už bo­li ude­le­né za pou­ží­va­nie dro­nov dve po­ku­ty. Pod­ľa agen­tú­ry DPA dos­tal muž, kto­rý po­mo­cou dro­nu na­tá­čal Har­bour Fes­ti­val, po­ku­tu 1500 eur. Účas­tní­ci fes­ti­va­lu sa to­tiž sťa­žo­va­li, že dron lie­tal príl­iš níz­ko. V dru­hom prí­pa­de dos­tal po­ku­tu 500 eur muž, kto­rý fo­til pred­vo­leb­ný mí­ting stra­ny CDU.

Zdá sa te­da, že tech­no­ló­gie pred­stih­li le­gis­la­tí­vu a pre­vádz­ka dro­nov mô­že naj­mä v hus­to obý­va­ných ob­las­tiach spô­so­biť prob­lé­my. Ich pou­ží­va­nie si zrej­me čos­ko­ro vy­žia­da aj zme­nu le­gis­la­tí­vy. U nás mu­sia pod­ľa Dop­rav­né­ho úra­du pou­ží­va­te­lia dro­nov ro­biť skúš­ky, no mno­hí o tom ne­ve­dia.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter