Microsoft má nové 3D gestá. Hovor na nových Lumiách prijmete priložením k uchu.

Mic­ro­soft v sú­čas­nos­ti vy­ví­ja no­vé ges­tá pre Win­dows Pho­ne, kto­ré umož­nia pou­ží­va­te­ľom ko­mu­ni­ko­vať so za­ria­de­nia­mi bez do­ty­ku dis­ple­ja. Niek­to­ré ges­tá 3D Touch ma­li prísť s dru­hou ak­tua­li­zá­ciou pre Win­dows Pho­ne 8.1, no spo­loč­nosť tie­to plá­ny zru­ši­la. Te­raz niek­to­ré ges­tá pos­ky­tu­je ako sa­mos­tat­ný sú­bor na stiah­nu­tie.

Ap­li­ká­cia Ges­tu­res Be­ta app je k dis­po­zí­cii pre ma­ji­te­ľov Lu­mií s Win­dows Pho­ne a umož­ní ov­lá­dať te­le­fón­ne ho­vo­ry rôz­ny­mi spô­sob­mi. Nap­rík­lad po jej nain­šta­lo­va­ní bu­de­te môcť pri­jí­mať ho­vo­ry tým, že si te­le­fón pril­oží­te k uchu. Ta­kis­to bu­de­te môcť vy­pnúť mik­ro­fón, aby vás ne­bo­lo po­čuť, po­lo­že­ním te­le­fó­nu na rov­ný povrch (napr. na stôl) dis­ple­jom do­lu. Oto­če­ním te­le­fó­nu dis­ple­jom na­dol mož­no vy­pnúť vy­zvá­ňa­nie pri pri­chá­dza­jú­com ho­vo­re. A ak ho po­lo­ží­te na stôl dis­ple­jom na­hor, okam­ži­te sa za­pne rep­ro­duk­tor na hla­si­té od­po­čú­va­nie.

Video:


Všet­ky ges­tá mož­no za­pnúť i vy­pnúť, no niek­to­ré bu­dú ob­me­dze­né len na mo­de­ly Lu­mia 630, Lu­mia 635 a Lu­mia 530.

Mic­ro­soft plá­nu­je za­hr­núť niek­to­ré ďal­šie fun­kcie 3D Touch do sys­té­mu Win­dows 10 spo­lu s no­vou fun­kciou MixView s dlaž­di­ca­mi ap­li­ká­cií „explo­du­jú­ci­mi" na viac ma­lých čas­tí, v kto­rých sú zob­ra­ze­né kon­krét­ne re­le­van­tné in­for­má­cie z ap­li­ká­cie. Je mož­né, že niek­to­ré ges­tá bu­dú pria­mo za­bu­do­va­né do sys­té­mu Win­dows 10 pre te­le­fó­ny a Mic­ro­soft chce be­ta­tes­to­va­ním niek­to­rých gest zís­kať spät­nú väz­bu od pou­ží­va­te­ľov pred vy­da­ním mo­bil­né­ho OS v bu­dú­com ro­ku.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter