USA: Vesmírna loď Orion na druhý pokus odštartovala

Z My­su Ca­na­ve­ral na Flo­ri­de v pia­tok 5. de­cem­bra o 7:05 mies­tne­ho ča­su (13:05 SEČ) od­štar­to­va­la na svoj pr­vý tes­to­va­cí let ves­mír­na loď Orion ame­ric­ké­ho Ná­rod­né­ho úra­du pre le­tec­tvo a ves­mír (NA­SA). Tá­to loď má v bu­dúc­nos­ti slú­žiť na pi­lo­to­va­né mi­sie na Me­siac, Mars či as­te­roi­dy. Po­čas dneš­né­ho le­tu však na jej pa­lu­be nie je žiad­na po­sád­ka.

Orion mal pô­vod­ne od­štar­to­vať už vo štvr­tok 4. de­cem­bra, no pre rôz­ne tech­nic­ké prob­lé­my a tiež sil­ný vie­tor mu­se­li štart po­su­núť o 24 ho­dín. Orion vy­nies­la do ves­mí­ru ra­ke­ta Del­ta 4 Hea­vy. Nes­kôr by však mal na to slú­žiť prip­ra­vo­va­ný Spa­ce Launch Sys­tem, kto­rý plá­nu­jú po pr­vý raz otes­to­vať v ro­ku 2017 ale­bo 2018.

Loď po­čas dneš­né­ho prib­liž­ne 4,5 ho­di­ny tr­va­jú­ce­ho tes­tu dvak­rát ob­le­tí Zem vo vý­ške tak­mer 6000 ki­lo­met­rov, pri­čom pri náv­ra­te do at­mos­fé­ry do­siah­ne rých­losť až 32-ti­síc ki­lo­met­rov za ho­di­nu. Jej te­pel­ný štít by mal byť vte­dy vy­sta­ve­ný tep­lo­te viac ako 2000 stup­ňov Cel­zia. Orion by mal na­ko­niec do­pad­núť do vôd Ti­ché­ho oceá­nu ne­ďa­le­ko mexic­ké­ho po­los­tro­va Ba­ja Ca­li­for­nia.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter