Nástupca Concordu preletí z New Yorku do Los Angeles za menej ako 3 hodiny

Nadz­vu­ko­vé lie­tad­lo N + 2 vy­ví­ja­né spo­loč­nos­ťou Loc­kheed Mar­tin do­siah­ne rých­losť nad 1900 km/h a zvlád­ne pre­let na­prieč Spo­je­ný­mi štát­mi za 2,5 ho­di­ny na­mies­to bež­ných 5 ho­dín. Zmes­tí sa doň 80 pa­sa­žie­rov. Je­den mo­tor je umies­tne­ný ho­re na tru­pe lie­tad­la a dva pod kríd­la­mi. Ta­ká­to kon­fi­gu­rá­cia je za­me­ra­ná na zní­že­nie hlu­ku. In­ži­nie­ri z Loc­kheed Mar­tin vy­ví­ja­jú úpl­ne no­vý typ mo­to­ra, kto­rý by mal byť dos­ta­toč­ne rých­ly, čo naj­me­nej hluč­ný a s níz­kou spot­re­bou po­hon­ných hmôt.

Video:


Loc­kheed však nie je je­di­ná spo­loč­nosť, kto­rá vy­ví­ja nadz­vu­ko­vé lie­tad­lo. Aj Air­bus v spo­lup­rá­ci s fir­mou Aerion prip­ra­vu­jú su­per­so­nik, kto­rý ces­tu z Lon­dý­na do New Yor­ku uro­bí za tri ho­di­ny, let z Los An­ge­les do To­kia by mal tr­vať 6 ho­dín.

Video:


Ho­ci Aerion AS2 by le­tel rých­lej­šie ako kla­sic­ké dop­rav­né lie­tad­lá (1958 km/h), ne­do­sa­ho­val by rých­losť niek­daj­šie­ho Con­cor­du (2172 km/h).

Pos­led­ný let Con­cor­du sa us­ku­toč­nil v ro­ku 2003. Pre­vádz­ko­va­nie nadz­vu­ko­vé­ho lie­tad­la spô­so­bo­va­lo le­tec­kým spo­loč­nos­tiam stra­ty. Pok­les v le­tec­kom prie­mys­le po úto­koch z 11. sep­tem­bra 2001 roz­ho­dol o je­ho de­fi­ni­tív­nom „od­cho­de do dô­chod­ku". Uvi­dí­me, či sa no­vým nadz­vu­ko­vým lie­tad­lám po­da­rí us­pieť tam, kde Con­cor­de zly­hal.

Zdroj: mas­hab­le.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter