Video: Amazonu pomáha v skladoch až 15 000 robotov. Skladníci sa na ne „nechytajú“

Ama­zon nain­šta­lo­val 15 000 ro­bo­tov vo svo­jich 10 ame­ric­kých skla­doch. Od toh­to kro­ku si sľu­bu­je zní­žiť pre­vádz­ko­vé nák­la­dy o pä­ti­nu v hek­tic­kom pred­via­noč­nom ob­do­bí. Oran­žo­vé ro­bo­ty s hmot­nos­ťou 145 kg uhá­ňa­jú po skla­doch a no­sia ba­lí­ky. V ro­ku 2012 Ama­zon kú­pil za 775 mi­lió­nov do­lá­rov spo­loč­nosť Ki­va Tech­no­lo­gies, kto­rá vy­rá­ba ro­bo­tic­ké skla­do­vé sys­té­my.

Ro­bo­ty sú navr­hnu­té tak, aby po­moh­li on-li­ne pre­daj­co­vi zrý­chliť do­ru­čo­va­nie zá­sie­lok zá­kaz­ní­kom, aby mo­hol lep­šie kon­ku­ro­vať ka­men­ným ob­cho­dom, kde eš­te stá­le väč­ši­na Ame­ri­ča­nov us­ku­toč­ňu­je svo­je pred­via­noč­né ná­ku­py.

Vďa­ka ro­bo­tom mô­že Ama­zon dr­žať vo svo­jich skla­doch o 50 % viac po­lo­žiek a skrá­tiť čas pot­reb­ný na vy­ba­ve­nie ob­jed­náv­ky. V niek­to­rých ob­las­tiach sa to­var do­dá eš­te ten is­tý deň, keď ho zá­kaz­ník ob­jed­ná.

amazon_kiva.jpg

Ro­bo­ty pou­ží­va­jú na na­vi­gá­ciu znač­ky na pod­la­he. Umož­nia zní­žiť stav per­so­ná­lu v skla­doch. Kaž­dý ro­bot une­sie zá­ťaž prib­liž­ne 326 kg. V niek­to­rých prí­pa­doch ro­bo­ty umož­ni­li vy­pra­viť ba­lík k zá­kaz­ní­ko­vi už 13 mi­nút po ob­jed­náv­ke, sta­rým spô­so­bom to tr­va­lo v prie­me­re 1,5 ho­di­ny.

Ok­rem ro­bo­tov Ki­va vy­uží­va Ama­zon aj ro­bo­tic­ké ra­me­ná Ro­bo-Stow, kto­ré pre­sú­va­jú ťaž­šie bre­me­ná. K dis­po­zí­cii je aj úpl­ne no­vý vi­zuál­ny sys­tém, kto­rý umož­ní pra­cov­ní­kom vy­lo­žiť to­var z prí­ve­su za 30 mi­nút, ho­ci pred­tým to tr­va­lo ho­di­ny.

Aj keď­ro­bo­ty uľah­čia prá­cu, vý­znam­nú úlo­hu bu­dú mať aj na­ďa­lej ľu­dia, kto­rých bu­de Ama­zon v tej­to se­zó­ne pot­re­bo­vať asi 80 000.

Video:


Zdroj: reu­ters.com
en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter