Študent navrhol cyklistickú fľašu, mení vzduch na pitnú vodu

Šikov­ný prís­troj ra­kús­ke­ho štu­den­ta do­ká­že po­čas ho­di­ny jaz­dy na bi­cyk­li „vy­ro­biť" pol lit­ra vo­dy.

Cyk­lis­ti na ďa­le­kých ces­tách mô­žu čos­ko­ro ho­diť sta­ros­ti o zdro­je pit­nej vo­dy za hla­vu. Ra­kús­ky štu­dent Kris­tof Re­te­zár ne­dáv­no pred­sta­vil pro­to­typ uni­kát­nej fľa­še, kto­rá po­čas ces­ty na bi­cyk­li do­ká­že pre­me­niť vzduch na vo­du. Fľa­ša, kto­rá po­čas po­hy­bu kon­den­zu­je vl­hkosť vo vzdu­chu na pit­nú vo­du a nás­led­ne ju us­klad­ňu­je na ďal­šie pou­ži­tie, sa sta­la aj fi­na­lis­tom pres­tíž­nej me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že di­zaj­nu Ja­mes Dys­on Award 2014.

Skry­té zá­so­by vo­dy

Blesk_00_Student navrhol.jpg „Zís­ka­va­nie vo­dy zo vzdu­chu je me­tó­da, kto­rá sa v niek­to­rých kul­tú­rach, naj­mä v Ázii a Stred­nej Ame­ri­ke, pou­ží­va už vy­še dve­ti­síc ro­kov. Zem­ská at­mos­fé­ra ob­sa­hu­je oko­lo 13-ti­síc km3 zväč­ša nez­ne­čis­te­nej slad­kej vo­dy. Ten­to pro­jekt je po­kus o od­ok­ry­tie tých­to zá­sob," uvie­dol štu­dent Uni­ver­zi­ty ap­li­ko­va­né­ho ume­nia vo Vied­ni.

  „Mo­jím cie­ľom bo­lo vy­tvo­riť ma­lý, kom­pakt­ný, se­bes­tač­ný prís­troj, kto­rý ab­sor­bu­je vl­hký vzduch, od­de­lí mo­le­ku­ly vo­dy od mo­le­kúl vzdu­chu a tak­to zís­ka­nú vo­du us­klad­ní vo fľa­ši," vy­svet­lil Re­te­zár.

Prís­troj Fon­tus, kto­rý dos­tal ná­zov po rím­skom bo­ho­vi pra­me­ňov, vy­uží­va sys­tém ter­moe­lek­tric­ké­ho chla­de­nia. Elek­tri­nou po­há­ňa­ná pum­pa, kto­rá zís­ka­va ener­giu zo so­lár­nych pa­ne­lov, ochla­dzu­je vr­chnú časť ná­do­by, za­tiaľ čo spod­ná sa ohrie­va. Pre­cho­dom tep­lé­ho vzdu­chu cez chlad­nú ná­do­bu po­čas po­hy­bu bi­cyk­la sa na­sa­tý vzduch ochla­dzu­je a do­chá­dza ku kon­den­zá­cii. Kva­pa­li­na po­tom ste­ká pria­mo do fľa­še.

Blesk_01_Student navrhol.jpg

Kvap­ka za mi­nú­tu

Štu­dent tvr­dí, že v tep­lom a vl­hkom po­ča­sí do­ká­že Fon­tus „vy­ro­biť" pol lit­ra vo­dy za ho­di­nu. Sys­tém pri­tom fun­gu­je naj­lep­šie vte­dy, ak tep­lo­mer pre­vy­šu­je 20 °C a vl­hkosť vzdu­chu je oko­lo 50 per­cent - v tých­to pod­mien­kach do fľa­še pri­te­čie asi kvap­ka vo­dy za mi­nú­tu. Ra­kú­šan si uve­do­mu­je, že v bež­nom pros­tre­dí je jed­no­duch­šie zob­rať si fľa­šu vo­dy jed­no­du­cho so se­bou, prís­troj by však mo­hol slú­žiť ako zá­chran­ný pros­trie­dok na extrém­ne dl­hých cyk­lis­tic­kých vý­le­toch ale­bo na mies­tach, kde je pit­ná vo­da vzác­na.

Prís­troj, kto­rý sa na­chá­dza vo fá­ze pro­to­ty­pu, ob­sa­hu­je aj filtre za­bra­ňu­jú­ce pre­ni­ka­niu pra­chu do fľa­še. Na zdo­ko­na­le­ní filtrač­né­ho sys­té­mu, kto­rý by spros­tred­ko­val pit­nú vo­du aj v zne­čis­te­ných ob­las­tiach, štu­dent eš­te pra­cu­je.

Re­te­zár prez­ra­dil, že ce­na je­ho pro­to­ty­pu sa mo­men­tál­ne po­hy­bu­je oko­lo 20 - 30 eur, mô­že však eš­te mier­ne vzrásť. Vy­uži­tie prís­tro­ja vi­dí nie­len v ob­las­ti cyk­lis­tic­kých dopl­nkov, ale vša­de tam, kde je pit­ná vo­da vzác­na. „Svo­jím prís­tro­jom som chcel vy­rie­šiť nie­koľ­ko prob­lé­mov, ne­dos­ta­tok vo­dy ne­vy­ní­ma­júc," do­dal štu­dent, kto­rý te­raz hľa­dá in­ves­to­rov pre svoj ná­pad.

Zdroj: Web­no­vi­ny

Zdroj:


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter