Stephen Hawking varoval pred umelou inteligenciou, predpovedá že „zničí ľudskú rasu“

Pod­ľa jed­né­ho z naj­zná­mej­ších ved­cov na sve­te Step­he­na Hawkin­ga pred­sta­vu­jú sna­hy o vy­tvo­re­nie stro­jov, kto­ré bu­dú schop­né sa­mos­tat­ne my­slieť, hroz­bu pre exis­ten­ciu ľud­stva. On sám bu­de čos­ko­ro na ko­mu­ni­ká­ciu pou­ží­vať sys­tém vy­vi­nu­tý exper­tmi z In­te­lu a brit­skej fir­my Swif­tkey.

Hawking pre BBC uvie­dol, že „vý­voj pl­no­hod­not­nej ume­lej in­te­li­gen­cie by mo­hol zna­me­nať ko­niec ľud­skej ra­sy". Pod­ľa Hawkin­ga sa pri­mi­tív­ne for­my ume­lej in­te­li­gen­cie, kto­ré bo­li do­po­siaľ vy­vi­nu­té, uká­za­li ako veľ­mi uži­toč­né, ale na mies­te sú oba­vy z to­ho, aké mož­né dôs­led­ky by ma­lo vy­tvo­re­nie sys­té­mu, kto­rý by sa mo­hol rov­nať ľu­ďom ale­bo ich do­kon­ca pred­beh­núť.


„Za­ča­lo by si to žiť vlas­tným ži­vo­tom a vy­ví­ja­lo by sa to ove­ľa rých­lej­šie než člo­vek. Ľudia, kto­rí sú li­mi­to­va­ní po­ma­lou bio­lo­gic­kú evo­lú­ciou, by ne­moh­li kon­ku­ro­vať," po­ve­dal Hawking. Iní exper­ti však vý­voj ume­lej in­te­li­gen­cie tak čier­no ne­vi­dí.

„Mys­lím si, že ľud­ská ra­sa zos­ta­ne aj na­ďa­lej hlav­nou hyb­nou si­lou a pok­ro­ky v ob­las­ti ume­lej in­te­li­gen­cie by moh­li vy­rie­šiť množ­stvo po­ten­ciál­nych sve­to­vých prob­lé­mov," uvie­dol Rollo Car­pen­ter, tvor­ca sof­tvé­ru Cle­ver­bot. Cle­ver­bot sa vie učiť z pred­chá­dza­jú­cich kon­ver­zá­cií a v zná­mom Tu­rin­go­vom tes­te do­ká­zal do­siah­nuť vy­so­ké hod­no­te­nie, keď zvlá­dol ok­la­mať vy­so­ké per­cen­to ľu­dí, kto­rí si mys­le­li, že ko­mu­ni­ku­jú s člo­ve­kom.

Pod­ľa Car­pen­te­ra bu­de tr­vať eš­te veľ­mi dl­ho, než bu­de­me mať dos­ta­toč­ne pok­ro­či­lé tech­no­ló­gie na vy­tvo­re­nie pl­no­hod­not­nej ume­lej in­te­li­gen­cie, ale v naj­bliž­ších nie­koľ­kých de­sať­ro­čiach k to­mu dôj­de.

„Ne­mô­že­me, sa­moz­rej­me, ve­dieť, čo sa sta­ne, až stroj pred­beh­ne na­šu vlas­tnú in­te­li­gen­ciu, pre­to ne­mô­že­me od­had­núť, či nám to bu­de na pros­pech ale­bo nás to zni­čí," po­ve­dal Car­pen­ter a do­dal, že pod­ľa ne­ho však ume­lá in­te­li­gen­cia bu­de pre ľud­stvo po­zi­tív­nym prí­no­som. Na dru­hej stra­ne Hawking nie je je­di­ný, kto sa obá­va bu­dúc­nos­ti.

Me­dzi od­bor­ník­mi pa­nu­je oba­va, že v krát­kom ob­do­bí in­te­li­gen­tné stro­je schop­né vy­ko­ná­vať rôz­ne úko­ny, kto­ré v dneš­nej do­be či­nia ľu­dia, zni­čia mi­lió­ny pra­cov­ných miest. Ako va­ro­val zná­my pod­ni­ka­teľ Elon Musk, „ume­lá in­te­li­gen­cia je naj­väč­ším ne­pria­te­ľom na­šej exis­ten­cie".

V roz­ho­vo­re pre BBC Hawking ci­to­val aj ria­di­te­ľa brit­skej taj­nej služ­by GCHQ, pod­ľa kto­ré­ho sa inter­net stá­va zá­klad­ňou pre te­ro­ris­tov. „Inter­ne­to­vé spo­loč­nos­ti mu­sia ro­biť na boj s tým­to ne­bez­pe­čen­stvom ove­ľa viac. Ťaž­ké je to pre­to, že sú­čas­ne si mu­sia aj ctiť slo­bo­du a súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov."

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter