3D tlač v plnofarebnom vyhotovení? Áno, Pirx3D dokáže tlačiť 3D s paletou RGB

Poľ­ská spo­loč­nosť Pirx so síd­lom v Kra­ko­ve sa roz­hod­la pov­zniesť 3D tlač na no­vú úro­veň, a to za­ve­de­ním pl­no­fa­reb­né­ho sys­té­mu tla­če.

Svoj mo­del 3D tla­čiar­ne Pirx3D pred­sta­vi­la na po­du­ja­tiach 3D Prin­tshow v Lon­dý­ne a Web Sum­mit v Dub­li­ne. Tla­čo­vým ma­te­riá­lom je vlák­no zo­hrie­va­né­ho tran­spa­ren­tné­ho ter­mop­las­tic­ké­ho po­ly­mé­ru PLA, kto­rý sa vy­tlá­ča ako zub­ná pas­ta z tu­by. No sú­čas­ťou extru­dé­ra je aj hla­va at­ra­men­to­vej tla­čiar­ne, kto­rá plast sfar­bí pod­ľa po­žia­dav­ky. Po­ža­do­va­ný ob­jekt sa vy­tla­čí po vrstvách. Mož­no te­da vy­tvo­riť rôz­no­fa­reb­né pro­duk­ty v pl­nej pa­le­te fa­rieb RGB.

ITN_pirx_3D.jpg

Tlač všet­kých fa­rieb tak zvlád­ne je­den extru­dér, no li­mi­tu­jú­ca je sku­toč­nosť, že far­by sa nes­mú nav­zá­jom zmie­šať. No aj tak ide o pok­rok op­ro­ti sú­čas­ným 3D tla­čiar­ňam, kde na tlač ob­jek­tov rôz­nych fa­rieb bo­lo tre­ba vy­me­niť fa­reb­ný tla­čo­vý ma­te­riál.

ITN_pirx3d.jpg

Snom tí­mu je jed­né­ho dňa zos­tro­jiť Mo­le­cu­lar As­sem­bler - za­ria­de­nie po­dob­né fik­tív­ne­mu rep­li­ká­to­ru zo Star Tre­ku, kto­ré by spo­ji­lo 3D tlač s pro­ce­som zos­ta­vo­va­nia mo­le­kúl a kto­rým by bo­lo mož­né vy­ro­biť čo­koľ­vek.

ITN_pirx_3D_printer.jpg

Vráť­me sa však na zem. Open sour­ce tla­čia­reň Pirx3D sa v sú­čas­nos­ti pre­dá­va za ma­loob­chod­nú ce­nu 599 do­lá­rov a do­dať vám ju mô­žu v prie­be­hu 7 dní.

Zdroj: 3d­prin­tin­gin­dus­try.com

pirx3d.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter