GoPro chce vyrábať vlastné drony. Budú mať kvalitné kamery a nízku cenu.

Vý­rob­ca ob­ľú­be­ných ak­čných ka­mier GoP­ro pra­cu­je na vlas­tnom ra­de spot­re­bi­teľ­ských dro­nov, kto­ré by chcel uviesť na trh v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka. Ka­me­ry GoP­ro sa čas­to vy­uží­va­jú na zho­to­vo­va­nie le­tec­kých fo­tog­ra­fií a vi­deí v spo­je­ní s bez­pi­lot­ný­mi he­li­kop­té­ra­mi. Pre­čo sa te­da spo­loč­nosť chce po­pa­so­vať s vý­ro­bou vlas­tných dro­nov?

Pre­dov­šet­kým fir­me sa dob­re da­rí, a tak si mô­že do­vo­liť za­ris­ko­vať so vstu­pom na no­vý trh v sna­he di­ver­zi­fi­ko­vať zdro­je príj­mov. Na­tá­ča­nie šia­le­ných vi­deí ly­žia­rov, sur­fe­rov a ďal­ších out­doo­ro­vých špor­tov­cov je dnes veľ­mi po­pu­lár­ne a GoP­ro chce byť pri tom. Vý­rob­co­via bez­pi­lot­ných vr­tuľ­ní­kov DJI či Parrot vy­ba­vu­jú svo­je mo­de­ly dr­žiak­mi na ka­me­ry GoP­ro, no v pos­led­nom ob­do­bí pred­sta­vi­li mo­de­ly s in­teg­ro­va­ný­mi vlas­tný­mi ka­me­ra­mi.

Pre GoP­ro zrej­me ne­bu­de ťaž­ké vy­pra­co­vať vy­so­ko kon­ku­renč­ný mo­del dro­nu. Veď dro­ny sa v mno­hom po­do­ba­jú na di­aľ­ko­vo ov­lá­da­né he­li­kop­té­ry, kto­ré sú tu už ce­lé de­sať­ro­čia. Sta­čí pri­dať ďal­šie ro­to­ry, fo­toa­pa­rát a nie­koľ­ko „smart" fun­kcií. Na­vy­še kom­po­nen­ty ako sen­zo­ry, mo­dul GPS, pro­ce­so­ry s jad­ra­mi ARM a pod. sú už k dis­po­zí­cii za pár do­lá­rov.

Je ove­ľa jed­no­duch­šie pre­nik­núť na trh spot­re­bi­teľ­ských dro­nov než tých ko­mer­čných, kde Goog­le a Ama­zon ma­jú plá­ny vy­užiť bez­pi­lot­né lie­tad­lá na do­ru­čo­va­nie zá­sie­lok.

Obe spo­loč­nos­ti však pra­cu­jú na vlas­tných mo­de­loch dro­nov, na­vy­še mu­sia poč­kať, kým ame­ric­ký le­tec­ký úrad FAA ur­čí jas­né pra­vid­lá na ich pou­ži­tie na pod­ni­ka­teľ­ské ak­ti­vi­ty. Do znač­nej mie­ry ne­re­gu­lo­va­ný trh spot­re­bi­teľ­ských dro­nov však za­ží­va veľ­ký roz­mach. No­vé mo­de­ly v pos­led­nom ča­se uvied­li DJI aj Parrot, 3D Ro­bo­tics ta­kis­to sľu­bu­je čos­ko­ro pred­sta­viť vlas­tné­ho kon­ku­ren­ta.

Ce­na dro­nov GoP­ro by sa ma­la po­hy­bo­vať v roz­me­dzí 500 až 1000 do­lá­rov, bu­de te­da po­rov­na­teľ­ná s ce­nou kon­ku­ren­čných mo­de­lov. Uvi­dí­me, ako sa im bu­de da­riť na tr­hu. Kaž­do­pád­ne po ozná­me­ní zá­me­ru hod­no­ta ak­cií spo­loč­nos­ti okam­ži­te stúp­la o 5 % a na­ďa­lej ras­tie.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter