Atlantída 21. storočia: Japonci chcú vybudovať podvodné mesto s ťažobnou stanicou

Ľudia už vy­bu­do­va­li svo­je oby­dlia na púš­ťach, v le­soch, ho­rách, no je tu eš­te jed­no mies­to, kde by sme moh­li žiť. Ide o oceá­ny, kto­ré pok­rý­va­jú až 71 % zem­ské­ho povr­chu. As­poň si to mys­lí ja­pon­ská spo­loč­nosť, kto­rá ne­dáv­no pred­sta­vi­la svo­je plá­ny vy­tvo­riť mes­tské kom­plexy plá­va­jú­ce na hla­di­ne v ob­rov­ských gu­liach s prie­me­rom 500 met­rov. Tie by sa v prí­pa­de ne­priaz­ni­vé­ho po­ča­sia moh­li aj po­no­riť do hl­bín. Jed­na ta­ká gu­ľa by ma­la po­jať 5000 ľu­dí, kto­rí by moh­li vy­ko­ná­vať aj vý­skum mor­ské­ho dna.

Ten­to fu­tu­ris­tic­ký kon­cept vy­pra­co­va­la spo­loč­nosť Shi­mi­zu Cor­po­ra­tion v spo­lup­rá­ci s To­kij­skou uni­ver­zi­tou a agen­tú­rou Jam­stec (Ja­pan Agen­cy for Ma­ri­ne-Earth Scien­ce and Tech­no­lo­gy). Gu­le by ma­li byť účas­ťou roz­sia­hle­ho kom­plexu Ocean Spi­rals. Gi­gan­tic­ká špi­rá­la by ma­la pre­po­jiť gu­ľu s obyt­nou zó­nou, ob­chod­mi a ho­tel­mi na vr­cho­le s ťa­žob­nou sta­ni­cou na dne, kde by sa ťa­ži­li vzác­ne ko­vy či vzác­ne ze­mi­ny. 

shimizu2.png

Tu by sa moh­la vy­rá­bať aj elek­tric­ká ener­gia. Pri jej vý­ro­be by sa pou­ži­li mik­roor­ga­niz­my, kto­ré me­nia oxid uh­li­či­tý na me­tán. Ge­ne­rá­to­ry elek­tric­kej ener­gie by bo­li umies­tne­né pozdĺž špi­rá­ly a vy­uží­va­li by vý­raz­ný roz­diel v tep­lo­te vo­dy na hla­di­ne a v hl­bi­nách na pre­me­nu te­pel­nej ener­gie na elek­tric­kú. Špi­rá­la by sia­ha­la do hĺbky 4 km, pri­čom tra­sa me­dzi vr­cho­lom a ťa­žob­nou sta­ni­cou by bo­la dl­há 15 km.

Ta­kých­to špi­rál by ma­lo byť vy­bu­do­va­ných nie­koľ­ko a ma­li by umož­niť ľu­ďom pre­žiť extrém­ne vý­ky­vy po­ča­sia či ze­met­ra­se­nia, kto­ré sú v Ja­pon­sku po­mer­ne bež­né.

Na vy­bu­do­va­nie ob­rov­ských sta­vieb chce spo­loč­nosť pou­žiť prie­my­sel­né 3D tla­čiar­ne, kto­ré by vy­uží­va­li ži­vi­cu na­mies­to iných sta­veb­ných ma­te­riá­lov, ako je napr. be­tón.

Fir­ma ve­rí, že tech­no­ló­gie pot­reb­né na vy­bu­do­va­nie štruk­tú­ry a na udr­ža­nie ži­vo­ta pod hla­di­nou oceá­nu bu­dú prip­ra­ve­né v prie­be­hu 15 ro­kov.

Vy­bu­do­va­nie jed­né­ho kom­plexu Ocean Spi­ral by stá­lo zhru­ba 25 mi­liárd do­lá­rov, a ke­by sa vý­stav­ba za­ča­la čos­ko­ro, pr­vý by mo­hol byť vy­bu­do­va­ný do ro­ku 2030. Prob­lé­mom však je, kde na to vziať pe­nia­ze. Spo­loč­nosť Shi­mi­zu dú­fa, že o fi­nan­co­va­nie by sa mo­hol pos­ta­rať súk­rom­ný sek­tor spo­lu s vlá­dou. „Bo­lo by skve­lé, ke­by vý­skum­né in­šti­tú­cie a vlá­dy pre­ja­vi­li zá­ujem o náš pro­jekt," vy­jad­ril sa ve­dú­ci pro­jek­tu Ma­sa­ki Ta­keuchi pre no­vi­ny Asa­hi Shim­bun.

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk
the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter