Podľa Elona Muska môže umelá inteligencia do 5 rokov predstavovať existenčnú hrozbu pre ľudstvo

Elon Musk opäť pre­zen­to­val svo­je ná­zo­ry na té­mu ume­lej in­te­li­gen­cie. Mi­liar­dár sto­ja­ci za spo­loč­nos­ťa­mi Tes­la a Spa­ceX už viac­krát upo­zor­ňo­val na ne­bez­pe­čen­stvá sú­vi­sia­ce s bu­do­va­ním ume­lej in­te­li­gen­cie. Te­raz vy­svet­lil, pre­čo sa dom­nie­va, že mô­že pred­sta­vo­vať váž­nu hroz­bu pre bu­dúc­nosť ľud­stva.

Vo svo­jej poz­nám­ke, kto­rou na webe Ed­ge ve­nu­jú­com sa fu­tu­ro­ló­gii rea­gu­je na člá­nok The Myth of A.I. od Ja­ro­na La­nie­ra, spo­mí­na „di­gi­tál­nu su­pe­rin­te­li­gen­ciu" a inter­ne­to­vé ro­bo­ty ako po­ten­ciál­ne prob­lé­my, kto­rým če­lí ľud­stvo.

V ko­men­tá­ri pí­še, že tem­po pok­ro­ku v ob­las­ti ume­lej in­te­li­gen­cie je „neu­ve­ri­teľ­ne rých­le", tak­mer expo­nen­ciál­ne. Pod­ľa ne­ho hro­zí ri­zi­ko, že sa ude­je nie­čo ne­bez­peč­né „v ča­so­vom ho­ri­zon­te pia­tich ro­kov", naj­nes­kôr o de­sať ro­kov. Nie je vraj sám, kto má ta­ké­to oba­vy. Aj pop­red­né spo­loč­nos­ti v ob­las­ti AI (ar­ti­fi­cial in­telli­gen­ce) pri­ja­li is­té opat­re­nia na za­is­te­nie bez­peč­nos­ti. Uz­ná­va­jú ne­bez­pe­čen­stvo, „ale ve­ria, že mô­žu for­mo­vať a ov­lá­dať di­gi­tál­ne su­pe­rin­te­li­gen­cie a za­brá­niť zlým unik­núť na inter­net".

Musk sa už v augus­te vy­jad­ril na Twit­te­ri, že ume­lá in­te­li­gen­cia je po­ten­ciál­ne ne­bez­peč­nej­šia ako jad­ro­vé zbra­ne. V ok­tób­ri na sym­pó­ziu MIT ju naz­val naj­väč­šou exis­ten­čnou hroz­bou pre ľud­stvo a vy­zval na vy­tvo­re­nie re­gu­lač­né­ho doh­ľa­du na ná­rod­nej i me­dzi­ná­rod­nej úrov­ni.

Musk nie je je­di­ný, kto sa na AI po­ze­rá s oba­va­mi. Zne­po­ko­je­nie nad jej rých­lym roz­vo­jom vy­jad­ril aj Step­hen Hawking, kto­rý za­čiat­kom ro­ka v roz­ho­vo­re pre The In­de­pen­dent po­ve­dal: „Úspech v tvor­be ume­lej in­te­li­gen­cie bu­de naj­väč­šia uda­losť v de­ji­nách ľud­stva. Žiaľ, mô­že byť aj pos­led­ná..."

Zdroj: dai­ly­mail.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter