Unikátne riešenie spojené s virtuálnou realitou zhmotní predstavy v oblasti bývania

Sprís­tup­niť vy­tvo­re­nie vi­zua­li­zá­cie vlas­tnej pred­sta­vy bý­va­nia čo naj­šir­šie­mu poč­tu uží­va­te­ľov za­mýš­ľa v krát­kej do­be ko­šic­ká spo­loč­nosť EN­LI. V sú­čas­nos­ti fi­na­li­zu­je webo­vú plat­for­my EN­LI Vir­tualCrea­tor a EN­LI Fu­tu­re­View, kto­ré bu­dú prev­rat­nou no­vin­kou v ob­las­ti bý­va­nia nie­len na slo­ven­skom, ale aj na sve­to­vom tr­hu.

Pre­lom vo sve­te bý­va­nia

Sprie­vod­ca bý­va­ním EN­LI - EN­VI­RON­MENT FOR LI­FE do­ká­že vďa­ka no­vej plat­for­me ino­va­tív­ne pre­po­jiť dva sve­ty: vir­tuál­ny a reál­ny. S vir­tuál­nou reali­tou pra­cu­je tak, ako sa to do­te­raz ni­ko­mu ne­po­da­ri­lo. „Vy­tvo­ri­li sme plat­for­mu, kde ab­so­lút­na väč­ši­na uží­va­te­ľov dos­tup­ným spô­so­bom zhmot­ní svo­je ví­zie. Ide o EN­LI Vir­tualCrea­tor, v kto­rom do­ká­že kto­koľ­vek navr­hnúť no­vý dom či kan­ce­lá­riu, a to rých­lo a jed­no­du­cho," vy­svet­ľu­je je­den zo za­kla­da­te­ľov EN­LI Vik­tor Voj­tek. O bý­va­ní tak spot­re­bi­teľ už ne­mu­sí iba ho­vo­riť, jed­no­du­cho si ho nap­lá­nu­je a vy­tvo­rí vi­zua­li­zá­ciu.

Vir­tuál­na a roz­ší­re­ná reali­ta

S poj­mom vir­tuál­na reali­ta pra­cu­je množ­stvo spo­loč­nos­tí, EN­LI však pri­ná­ša no­vin­ku aj v tom­to sme­re. Pri EN­LI Vir­tualCrea­tor ide o vy­tvo­re­nie 3D pries­to­ru vo vy­so­kej kva­li­te, kde po­nú­ka mož­nosť me­niť a up­ra­vo­vať vir­tuál­ne ob­jek­ty a aj sa­mot­ný pô­vod­ný reál­ny pries­tor či ob­jekt. Me­dzi ďal­šie be­ne­fi­ty pat­rí tzv. Real ti­me ren­de­ro­va­nie gra­fic­ké­ho ob­sa­hu, či­že si­mu­lá­cia po­hy­bu ako v reál­nom sve­te, pri­čom ob­sah je dy­na­mic­ký, po­nú­ka mož­nosť neus­tá­le me­niť inter­iér, dopl­nky, far­by. Pri vy­tvá­ra­ní bý­va­nia do­ká­že flexibil­ne vy­tvá­rať, dopĺňať, me­niť ob­jek­ty a ich vy­ba­ve­nie, fa­reb­nosť a za­ria­de­nie. Ako ďa­lej do­dá­va spo­lu­zak­la­da­teľ fir­my Mar­tin Ulič­ný: „EN­LI pri­chá­dza na sve­to­vý trh, aby ľu­ďom uľah­či­la ži­vot pri vy­tvá­ra­ní bý­va­nia. Roz­ší­re­ná vir­tuál­na reali­ta, s kto­rou pra­cu­je­me, ich zo­be­rie na mies­ta, kto­ré za­tiaľ exis­tu­jú len v ich pred­sta­vách." EN­LI Fu­tu­re­View do­ká­že pre­po­jiť svet reál­ny a vir­tuál­ny. Pro­jekt, kto­rý je vy­tvo­re­ný vir­tuál­ne, si spot­re­bi­teľ do­ká­že reál­ne vy­skú­šať.

No­vin­ka pri vy­tvá­ra­ní bý­va­nia prís­tup­ná pre všet­kých

Tvor­co­via pro­jek­tu pri­ná­ša­jú sve­to­vý ná­pad bež­né­mu spot­re­bi­te­ľo­vi. Ako do­dá­va Mar­tin Ulič­ný: „Cie­ľo­vou sku­pi­nou EN­LI je zá­kaz­ník, kto­rý si chce za­ria­diť exis­tu­jú­ci inter­iér, ale aj ta­ký, kto­rý o ne­ja­kom bý­va­ní eš­te iba sní­va. A to po­koj­ne aj v bu­do­ve, kto­rej stav­ba sa eš­te iba plá­nu­je. Je to na­zoaj pre všet­kých." Služ­by EN­LI mô­žu vy­uží­vať aj pre­daj­co­via a vý­rob­co­via ná­byt­ku a by­to­vých dopl­nkov, ná­po­moc­ný bu­de aj všet­kým ar­chi­tek­tom a pro­jek­tan­tom či de­ve­lo­pe­rom a pre­daj­com. Rov­na­ko realit­ným kan­ce­lá­riám, tvor­com máp, ško­lám s tým­to za­me­ra­ním, ale aj sa­mot­né­mu štá­tu. EN­LI ne­pot­re­bu­je a ne­vy­ža­du­je žiad­ne in­šta­lač­né CD, USB, ani po­čí­ta­če so špe­ciál­nym prog­ra­mom. Plá­no­va­nie bu­dú­ce­ho bý­va­nia je tak jed­no­du­ché, ná­pa­di­té a ce­no­vo dos­tup­né.

Pred­pre­daj li­cen­cií na EN­LI sof­tvé­ry je od 18.11.2014 spus­te­ný na por­tá­li www.kic­kstar­ter.com, link: kic­kstar­ter.com, a bu­de tr­vať 30 dní.

Zdroj: ENLI


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter