Vedci majú 3D technológiu na výrobu inteligentných šošoviek a bionických implantátov

3D tlač sa spá­ja naj­mä s vý­ro­bou plas­to­vých ob­jek­tov. Tla­čiť však mô­že­te aj elek­tro­ni­ku.

Ved­ci z Prin­ce­to­nu však vy­mys­le­li tech­no­ló­giu, po­mo­cou kto­rej vy­tla­čia aj po­lo­vo­di­če a LED di­ódy.

Prin­cíp no­vé­ho vý­rob­né­ho pro­ce­su spo­čí­va v tom, že čas­ti elek­tro­nic­kých sú­čias­tok sa roz­pus­tia v roz­púš­ťad­le. Ta­kým­to spô­so­bom má byť ma­te­riál chrá­ne­ný po­čas sa­mot­nej tla­če. Nás­led­ne sa pou­ži­je špe­ci­fic­ký al­go­rit­mus, kto­rý jed­not­li­vé čas­ti elek­tro­ni­ky vy­tla­čí v úz­ko pre­po­je­nom vzo­re. Pod­mien­kou je, že elek­tró­dy, po­lo­vo­di­če a po­ly­mé­ry, kto­ré vy­tvo­ria vý­sled­nú sú­čias­tku, mu­sia exis­to­vať v tla­či­teľ­nej po­do­be. V praxi by to ma­lo zna­me­nať, že po­mo­cou 3D tla­če sa bu­dú dať vy­ro­biť aj ma­lé LED di­ódy. Vy­tla­čiť ich bu­de mož­né na ho­ca­ký ob­jekt, vrá­ta­ne za­kri­ve­né­ho povr­chu.

Z hľa­dis­ka prak­tic­ké­ho vy­uži­tia by sa tech­no­ló­gia moh­la up­lat­niť pri vý­ro­be in­te­li­gen­tných kon­tak­tných šo­šo­viek, za­bu­do­va­ných dis­ple­jov ale­bo bio­nic­kých im­plan­tá­tov, kto­ré po­mo­cou svet­la sti­mu­lu­jú ner­vy. Ved­ci však naj­skôr mu­sia tech­no­ló­giu vy­lep­šiť, na­koľ­ko mo­men­tál­ne sa na­chá­dza v štá­diu fun­gu­jú­ce­ho pro­to­ty­pu.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter