Umelá inteligencia dnes nahradí už aj kúzelníka. Môžete si ju stiahnuť do smartfónu a vyskúšať

Sa­moz­rej­me, po­čí­tač vám z práz­dne­ho klo­bú­ka krá­li­ka ne­vy­ča­ru­je. Av­šak kú­zel­níc­ke tri­ky, kto­ré sú pos­ta­ve­né na ma­te­ma­ti­ke a vý­poč­toch, do­ká­že zvlád­nuť vý­bor­ne.

Tej­to ak­ti­vi­te sa ve­nu­jú vý­skum­ní­ci na uni­ver­zi­te v Lon­dý­ne. Ume­lú in­te­li­gen­ciu učia al­go­rit­mom, kto­ré sú zá­kla­dom ma­gic­kých tri­kov, ako je kú­zel­ná jig­saw skla­dač­ka ale­bo čí­ta­nie mys­le. Ume­lá in­te­li­gen­cia do­ká­že nás­led­ne tie­to al­go­rit­my vy­užiť a pro­du­ko­vať vlas­tné kúz­la. Ak te­da chce­te ohú­riť ka­ma­rá­tov no­vým tri­kom s kar­ta­mi, sta­čí si stiah­nuť prog­ram, resp. mo­bil­nú ap­li­ká­ciu a po­čí­tač sa o všet­ko pos­ta­rá.

Kúz­lo s ma­gic­kou jig­saw skla­dač­kou je dos­tup­né na stiah­nu­tie vo for­me webo­vé­ho ba­lí­ka. K dis­po­zí­cii je aj mo­bil­ná ap­li­ká­cia Pho­ney, kto­rú vy­uži­je­te pri pred­vá­dza­ní tri­kov s kar­ta­mi. Obe kúz­la si mô­že­te po­zrieť aj na pril­ože­ných vi­deách.

Video:Video:


Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter