Google má technológiu, ktorá dokáže rozpoznať obsah fotografií a následne ich roztriediť

Fo­tog­ra­fie pub­li­ko­va­né na webe ma­jú ve­ľa mož­nos­tí vy­uži­tia, mô­žu pos­lú­žiť na osob­né úče­ly, ale aj pre ma­sy. No ich ozna­čo­va­nie uži­toč­ný­mi in­for­má­cia­mi (tag­ging) na uľah­če­nie vy­hľa­dá­va­nia je zdĺha­vý pro­ces, naj­mä ak ide o ti­sí­ce či mi­lió­ny ob­ráz­kov.

Goog­le na svo­jom blo­gu te­raz pred­sta­vil no­vý sys­tém, kto­rý roz­poz­ná­va ob­sah fo­tog­ra­fií a auto­ma­tic­ky ich ozna­ču­je opi­som po­mo­cou pri­ro­dze­né­ho ja­zy­ka.

Ho­ci exis­tu­je via­ce­ro dru­hov in­te­li­gen­tné­ho sof­tvé­ru na po­čí­ta­čo­vé vi­de­nie, kto­ré mô­žu auto­ma­tic­ky ozna­čo­vať ob­ráz­ky, sys­tém Goog­lu je pr­vý, kto­rý umož­ňu­je úpl­né opi­sy, ako nap­rík­lad „dva psy sa hra­jú v trá­ve", „di­ev­čat­ko v ru­žo­vom klo­bú­ku fú­ka bub­li­ny" a pod.

Ako mô­že­te vi­dieť pod­ľa ob­ráz­kov, nie je to eš­te úpl­ne pres­né, ale do­siah­nu­tá mie­ra pres­nos­ti je udi­vu­jú­ca.

ITN_Google ma technologiu.jpg

Ho­ci vý­skum­ný pro­jekt je eš­te v ra­nej fá­ze, ide o vý­znam­ný prís­ľub pre bu­dúc­nosť ume­lej in­te­li­gen­cie a stro­jo­vé­ho uče­nia.

„Ta­ký­to sys­tém by mo­hol po­môcť zra­ko­vo pos­tih­nu­tým po­cho­piť ob­ráz­ky, prí­pad­ne pos­kyt­núť al­ter­na­tív­ny text na­mies­to ob­ráz­kov v tých čas­tiach sve­ta, kde je mo­bil­né pri­po­je­nie k inter­ne­tu po­ma­lé, a uľah­čiť tak vy­hľa­dá­va­nie ob­ráz­kov na Goog­li," uvá­dza sa v blo­go­vom prís­pev­ku.

Zdroj: the­nextweb.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter