Bezdrôtové nabíjanie pomocou magnetickej rezonancie využijú telefóny, ale aj autá

Ak­tuál­nym syn­ony­mom bez­drô­to­vé­ho na­bí­ja­nia je tech­no­ló­gia Qi. Ak má­te te­le­fón, kto­rý tú­to fun­kciu pod­po­ru­je, je to vďa­ka štan­dar­du Qi. Už o dva me­sia­ce sa však na vý­sta­ve CES 2015 mož­no ob­ja­via za­ria­de­nia, kto­ré sa bez­drô­to­vo na­bí­ja­jú po­mo­cou tech­no­ló­gie Re­zen­ce.

Nej­de o úpl­nú no­vin­ku, keď­že jej pro­to­ty­py bo­li pred­sta­ve­né už v ro­ku 2006. V praxi ju však mož­no vy­uži­je­me bu­dú­ci rok. Re­zen­ce za­bez­pe­ču­je bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie po­mo­cou mag­ne­tic­kej re­zo­nan­cie. To v praxi zna­me­ná, že za­ria­de­nie ne­mu­sí byť po­lo­že­né na pod­lož­ke, na­bi­je sa aj bez fy­zic­ké­ho kon­tak­tu.

Z pou­ží­va­teľ­ské­ho hľa­dis­ka by ma­la byť vý­ho­da aj v tom, že po­mo­cou mag­ne­tic­kej re­zo­nan­cii mô­že­te na­bí­jať via­ce­ro za­ria­de­ní sú­bež­ne. Ener­gia do­ká­že pre­chá­dzať cez rôz­ne ma­te­riá­ly, ako je dre­vo, plast, sklo ale­bo gra­nit a to bez ved­ľaj­ších škod­li­vých účin­kov na člo­ve­ka.

No­vý štan­dard schvá­li­la Alian­cia pre bez­drô­to­vé­ho na­bí­ja­nie (A4WP) a tech­no­ló­giu pod­po­ru­jú via­ce­ré spo­loč­nos­ti, vrá­ta­ne In­te­lu, Qual­com­mu ale­bo Sam­sun­gu. Prá­ve ony by moh­li pre­zen­to­vať no­vé bez­drô­to­vé na­bí­ja­nie vo svo­jich pro­duk­toch po­čas vý­sta­vy CES 2015. Tech­no­ló­gia sa však ob­ja­ví aj v autách - Toyo­ta Prius sa za­čne na­bí­jať auto­ma­tic­ky, keď auto za­par­ku­je­te do ga­rá­že. Bez nut­nos­ti aké­ho­koľ­vek pri­pá­ja­nia. Špe­ku­lu­je sa do­kon­ca aj o špe­ciál­nych ces­tách, kto­ré bu­dú vo­zid­lá na­bí­jať po­čas jaz­dy. Vďa­ka mag­ne­tic­kej re­zo­nan­cii.

Zdroj: en­gad­get.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter