Cocoon: Inteligentný alarm rozpozná zlodeja pomocou infrazvuku kdekoľvek v dome

V pos­led­nej do­be sa ob­ja­vu­je množ­stvo bez­peč­nos­tných alar­mov, kto­ré sú in­te­li­gen­tné – to zna­me­ná, že sú vy­ba­ve­né po­hy­bo­vým sen­zo­rom, ka­me­rou, mik­ro­fó­nom a ko­mu­ni­ku­jú s mo­bil­nou ap­li­ká­ciou. Co­coon k tej­to vý­ba­ve pri­dá­va aj infra­zvuk.

Infra­so­nic­ké zvu­ko­vé vl­ny s frek­ven­ciou pod 20 Hz by ma­li po­môcť za­ria­de­niu „mo­ni­to­ro­vať“ oko­li­té iz­by, kde nie je Co­coon umies­tne­ný. Infra­zvuk má rie­šiť aj ten prob­lém, že ka­me­ra má ur­či­té zor­né po­le a ne­pok­ry­je tak ce­lý pries­tor, kto­rý má kon­tro­lo­vať.

Pre­to Co­coon vy­uží­va kom­bi­ná­ciou infra­zvu­ku a al­go­rit­mov. Ume­lá in­te­li­gen­cia sa neus­tá­le učí, ako sa pou­ží­va­te­lia sprá­va­jú v by­te, aby mi­ni­ma­li­zo­va­la po­čet fa­loš­ných pop­la­chov. Ak však roz­poz­ná neob­vyk­lú ak­ti­vi­tu, pou­ží­va­te­ľa upo­zor­ní pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie. Nás­led­ne je mož­né sle­do­vať di­anie v do­mác­nos­ti pros­tred­níc­tvom ši­ro­kouh­lej HD ka­me­ry a mik­ro­fó­nu.

Aby bol po­čet fa­loš­ných hlá­se­ní mi­ni­mál­ny, prís­troj vy­uží­va aj geoin­for­má­cie z mo­bil­ných ap­li­ká­cií čle­nov ro­di­ny. Ta­kým spô­so­bom do­ká­že zis­tiť, že niek­to z čle­nov do­mác­nos­ti je do­ma.

Za­ria­de­nie zbie­ra pot­reb­ný ka­pi­tál pros­tred­níc­tvom por­tá­lu In­die­go­go. Co­coon je mož­né zís­kať od 249 do­lá­rov, na tr­hu sa ob­ja­ví v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka.


Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter