Pizza „on-demand“. Tlačiareň jedla Foodini mieri na trh

Na 3D tla­čiar­ni dnes už mô­že­te vy­tla­čiť tak­mer čo­koľ­vek. Ok­rem plas­tov a kap­súl s nehr­dza­ve­jú­cou oce­ľou v nich mož­no pou­žiť aj nápl­ne s jed­lý­mi in­gre­dien­cia­mi. O tla­čiar­ni Foo­di­ni, kto­rej tvor­com je bar­ce­lon­ská spo­loč­nosť Na­tu­ral Ma­chi­nes, sme pí­sa­li už pred ro­kom. Te­raz tla­čia­reň mie­ri na trh a vý­rob­ca ju pre­zen­to­val na tech­no­lo­gic­kej kon­fe­ren­cii Web Sum­mit v ír­skom Dub­li­ne.

„V pod­sta­te ide o mi­ni­vý­rob­ňu jed­la, zmen­še­nú do roz­me­rov rú­ry na pe­če­nie," cha­rak­te­ri­zo­va­la za­ria­de­nie Ly­nett Kuc­sma, spo­lu­zak­la­da­teľ­ka Na­tu­ral Ma­chi­nes. Tla­čia­reň je schop­ná tla­čiť ši­ro­kú šká­lu je­dál od slad­kých po sla­né. Spo­čiat­ku bu­de za­me­ra­ná na pro­fe­sio­nál­nych pou­ží­va­te­ľov, do bež­né­ho pre­da­ja by sa ma­la dos­tať v dru­hej po­lo­vi­ci bu­dú­ce­ho ro­ka a jej ma­loob­chod­ná ce­na bu­de na úrov­ni 1000 do­lá­rov.

Na pr­vý poh­ľad Foo­di­ni pod­po­ru­je le­niv­cov, no vý­rob­ca sa pro­ti to­mu­to tvr­de­niu brá­ni - za­ria­de­nie je vraj navr­hnu­té tak, aby vás od­bre­me­ni­lo len od ťaž­kých a ča­so­vo ná­roč­ných čas­tí príp­ra­vy jed­la. Na­vy­še pod­po­ru­je zdra­vú vý­ži­vu, keď­že vy­ža­du­je na „tlač" čer­stvé su­ro­vi­ny.

foodini.jpg

Spo­loč­nosť spo­lup­ra­cu­je s vý­znam­ný­mi vý­rob­ca­mi pot­ra­vín na vy­tvo­re­ní vop­red prip­ra­ve­ných plas­to­vých kap­súl so su­ro­vi­na­mi. Tie však bu­dú bez kon­zer­vač­ných prí­sad, a tak ich tr­van­li­vosť bu­de ob­me­dze­ná na 5 dní.

Tla­čo­vý pro­ces je sí­ce po­ma­lý, ale rých­lej­ší ako bež­ná 3D tlač. Foo­di­ni umož­ňu­je vy­tvo­riť nap­rík­lad de­ko­rá­cie na tor­tu či pot­ra­vi­ny nez­vy­čaj­ných tva­rov. Mô­že to byť uži­toč­ný po­moc­ník pri jed­lách, kto­rých príp­ra­va vy­ža­du­je pres­nosť a zruč­nosť (napr. piz­za či pl­ne­né ces­to­vi­ny). Sú­čas­ná po­do­ba tla­čiar­ne pot­ra­vi­ny len vy­tla­čí, tie sa po­tom mu­sia te­pel­ne up­ra­viť ako zvy­čaj­ne.

A pre tých, kto­rí by sa zdrá­ha­li jesť „vy­tla­če­né" jed­lo, Ly­nett Kuc­sma pri­dá­va vy­svet­le­nie: „Vez­mi­te si nap­rík­lad mik­rovl­nnú rú­ru. V 70. ro­koch sa jej ľu­dia tak tro­chu bá­li, le­bo si mys­le­li, že jed­lo z nej je ot­rá­ve­né žia­re­ním. No o 30 ro­kov nes­kôr už bo­la sú­čas­ťou tak­mer kaž­dej do­mác­nos­ti... Ide o sku­toč­né jed­lo prip­ra­ve­né zo sku­toč­ných su­ro­vín, iba­že za pou­ži­tia no­vej tech­no­ló­gie."

Tla­čia­reň má do­ty­ko­vý dis­plej a pri­pá­ja sa na web. Pou­ží­va­teľ mô­že do clou­du uk­la­dať re­cep­ty a po­de­liť sa o ne s os­tat­ný­mi. Za­ria­de­nie mož­no ov­lá­dať aj na di­aľ­ku po­mo­cou smar­tfó­nu.

Zdroj: edi­tion.cnn.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter