Google X: Nanočastice odhalia blížiacu sa rakovinu, infarkt, mozgovú príhodu a ďalšie ochorenia

Po šo­šov­kách, kto­ré umož­ňu­jú me­rať hla­di­nu cuk­ru v kr­vi pa­cien­ta po­mo­cou sĺz, kú­pe­ní star­tu­pu, kto­rý vy­vi­nul ly­ži­cu vy­rov­ná­va­jú­cu ot­ra­sy spô­so­be­né Par­kin­so­no­vou cho­ro­bou, a zís­ka­ní po­die­lu v spo­loč­nos­ti Ca­li­co, kto­rá sa ve­nu­je otáz­kam star­nu­tia, cho­rôb, ale aj mož­nos­tiam predĺže­nia ľud­ské­ho ži­vo­ta, Goog­le pok­ra­ču­je vo svo­jom úsi­lí po­môcť zdra­vot­níc­tvu.

La­bo­ra­tó­rium Goog­le X pra­cu­je na no­vej tech­no­ló­gii, kto­rá má di­ag­nos­ti­ko­vať ra­ko­vi­nu, blí­žia­ci sa in­farkt, moz­go­vú prí­ho­du či iné ocho­re­nia ove­ľa skôr, ako je to mož­né v sú­čas­nos­ti. Umož­niť to ma­jú na­no­čas­ti­ce de­te­gu­jú­ce cho­ro­by, kto­ré sa dos­ta­nú do pa­cien­tov­ho kr­vné­ho obe­hu po­ži­tím tab­let­ky, a to v spo­lup­rá­ci so sen­zo­rom za­bu­do­va­ným v ná­ram­ku, kto­rý no­sí pa­cient na zá­päs­tí. Tak­to sa mô­žu iden­ti­fi­ko­vať aj ne­patr­né zme­ny v bio­ché­mii oso­by, kto­ré by moh­li fun­go­vať ako sys­tém včas­né­ho va­ro­va­nia.

Včas­ná di­ag­nó­za je kľú­čom k lie­če­niu cho­rôb. Mno­hé z nich, ako napr. ocho­re­nia pan­krea­su, sú di­ag­nos­ti­ko­va­teľ­né len po tom, čo sa sta­li ne­lie­či­teľ­ný­mi. Me­dzi ra­ko­vi­no­vý­mi a zdra­vý­mi tka­ni­va­mi exis­tu­jú vý­znam­né roz­die­ly. Zá­me­rom Goog­lu je neus­tá­le sle­do­vať krv a hľa­dať v nej je­di­neč­né príz­na­ky ra­ko­vi­ny, aby sa di­ag­nó­za moh­la ur­čiť ove­ľa skôr, než sa ob­ja­via ne­ja­ké fy­zic­ké príz­na­ky.

Pro­jekt ve­die Dr. An­drew Con­rad, mo­le­ku­lár­ny bio­lóg, kto­rý vy­pra­co­val aj lac­ný, dnes už ši­ro­ko pou­ží­va­ný test na HIV. „Na­no­čas­ti­ce... umož­ňu­jú pres­kú­mať te­lo na mo­le­ku­lár­nej a bun­ko­vej úrov­ni," po­ve­dal Dr. Con­rad. Sta­čí vy­tvo­riť sú­bor na­no­čas­tíc ur­če­ných na sle­do­va­nie is­tých mar­ke­rov. Moh­li by nap­rík­lad sle­do­vať vý­skyt ra­ko­vi­no­vých bu­niek, uvoľ­ne­ných zra­ze­nín v kr­vnom obe­hu či is­tých che­mic­kých lá­tok v kr­vi. Nap­rík­lad vy­so­ké hla­di­ny dras­lí­ka v kr­vi sú spo­je­né s ocho­re­ním ob­li­čiek. Bo­lo by mož­né vy­tvo­riť po­réz­ne na­no­čas­ti­ce, kto­ré pri sty­ku s dras­lí­kom me­nia far­bu.

Keď­že na­no­čas­ti­ce sú mag­ne­tic­ké, mož­no ich po­tom zhro­maž­diť na jed­nom mies­te po­mo­cou spo­mí­na­né­ho ná­ram­ku a „spý­tať sa ich, čo vi­de­li", vy­svet­lil Dr. Con­rad. Sof­tvér by po­tom mo­hol pos­kyt­núť di­ag­nó­zu na zá­kla­de štu­do­va­nia po­hy­bu na­no­čas­tíc.

Am­bí­ciou Goog­lu je vy­tvo­riť ná­ra­mok, kto­rý by mo­ni­to­ro­val na­no­čas­ti­ce po­mo­cou sve­tel­ných a rá­dio­vých vĺn raz ale­bo viac­krát den­ne.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter