AeroMobil 3.0 – lietajúce superauto zo Slovenska už lieta

Aero­mo­bil je auto, kto­ré mož­no v prie­be­hu nie­koľ­kých mi­nút zme­niť na lie­tad­lo. Jaz­dí na ben­zín, zmes­tí sa na štan­dar­dné par­ko­va­cie mies­to a mož­no ho pou­žiť v pre­máv­ke na ces­tách ako kto­ré­koľ­vek iné auto. A ako lie­tad­lo ho mož­no pou­žiť na akom­koľ­vek le­tis­ku, ale mô­že vzliet­nuť či pris­táť na ľu­bo­voľ­nej tráv­na­tej plo­che či spev­ne­nom povr­chu s dĺžkou nie­koľ­ko sto met­rov.

Sci-fi? Vô­bec nie, pro­to­typ lie­ta­jú­ce­ho au­ta pre­šiel už nie­koľ­ký­mi vý­znam­ný­mi zlep­še­nia­mi a sú­čas­ná ver­zia ne­sie ozna­če­nie 3.0. A čo je pre nás naj­dô­le­ži­tej­šie, za je­ho vý­vo­jom sto­jí slo­ven­ská spo­loč­nosť.

Video:


Pro­jekt sa za­čal v po­lo­vi­ci 90. ro­kov, no my­šlien­ka sa zro­di­la eš­te za čias to­ta­lit­né­ho Čes­kos­lo­ven­ska. Snom za­kla­da­te­ľov spo­loč­nos­ti Aero­Mo­bil Šte­fa­na Klei­na a Ju­ra­ja Va­cu­lí­ka to­tiž bo­lo skonštruo­vať vo­zid­lo, kto­ré mô­že sku­toč­ne vzliet­nuť z bež­nej ces­ty.

aeromobil2.jpg

Vý­sled­kom ich 25-roč­nej prá­ce je dvoj­se­dad­lo­vé vo­zid­lo vo veľ­kos­ti bež­nej li­mu­zí­ny, kto­ré na ces­te do­sa­hu­je rých­losť 160 km/h a vo vzdu­chu 200 km/h. Po­há­ňa ho mo­tor Ro­tax 912. Je­ho do­jazd je 875 km a do­let 700 km. V re­ži­me au­ta má spot­re­bu 8 l/100km, v re­ži­me lie­tad­la 15 l/h. Je schop­né pris­táť na 50-met­ro­vom pá­se trá­vy, na vzlet však pot­re­bu­je dlh­šiu, 250-met­ro­vú drá­hu.

aeromobil_palubna_doska.jpg

Lie­ta­jú­ce auto by sa ma­lo dos­tať na trh v ro­ku 2016 ale­bo 2017. Tvor­co­via vi­dia je­ho up­lat­ne­nie naj­mä v kra­ji­nách, kde nie je dos­ta­toč­ne roz­vi­nu­tá ces­tná infra­štruk­tú­ra. Prav­da, v ta­kých kra­ji­nách si ho bu­de môcť do­vo­liť len veľ­mi má­lo ľu­dí. Ce­na sí­ce eš­te nie je zná­ma, ale bu­de sa po­hy­bo­vať v roz­me­dzí ce­ny luxus­né­ho su­pe­rau­ta a ma­lé­ho lie­tad­la.

Zdroj: aero­mo­bil.com

in­de­pen­dent.co.uk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter