Elon Musk prirovnal budovanie umelej inteligencie k vyvolávaniu démona

Zdá sa, že ume­lá in­te­li­gen­cia je jed­na z ve­cí, kto­ré Elo­no­vi Mus­ko­vi ne­da­jú spá­vať. Va­ro­val pred ňou už aj v mi­nu­los­ti a te­raz šéf spo­loč­nos­ti Tes­la v roz­ho­vo­re na po­du­ja­tí MIT AeroAs­tro Cen­ten­nial Sym­po­sium na ňu opäť za­úto­čil. Naj­prv poz­na­me­nal, že jej vý­voj by sa mal prís­ne re­gu­lo­vať, a po­tom naz­val ume­lú in­te­li­gen­ciu „naj­väč­šou exis­ten­čnou hroz­bou" pre ľud­stvo.

„Stá­le viac sa prik­lá­ňam k ná­zo­ru, že by mal exis­to­vať ne­ja­ký re­gu­lač­ný doh­ľad, mož­no na ná­rod­nej i me­dzi­ná­rod­nej úrov­ni, aby sme sa uis­ti­li, že ne­ro­bí­me nie­čo veľ­mi hlú­pe. Ume­lou in­te­li­gen­ciou vlas­tne vy­vo­lá­va­me dé­mo­na. Poz­ná­te tie prí­be­hy s chla­pí­kom s pen­tag­ra­mom a svä­te­nou vo­dou. Je si is­tý, že mô­že ov­lá­dať dé­mo­na. A ne­vyj­de to."

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter