Bionické oko umožní pacientovi po 33 rokoch opäť vidieť

Larry Hes­ter (66) zo Se­ver­nej Ka­ro­lí­ny bol 33 ro­kov sle­pý. Tr­pel to­tiž de­dič­ným ocho­re­ním siet­ni­ce re­ti­ni­tis pig­men­to­sa. Te­raz mu ved­ci z Du­ke Uni­ver­si­ty v Dur­ha­me vy­tvo­ri­li „bio­nic­ké oko", prís­troj, kto­rý mu sí­ce neob­no­ví vi­de­nie v bež­nom zmys­le slo­va, ale umož­ní mu roz­li­šo­vať svet­lo a tmu. Hes­ter je len sied­ma oso­ba v USA, kto­rá má ta­ké­to bio­nic­ké oko.

Prís­troj sa na­zý­va Ar­gus II Re­ti­nal Pros­the­sis De­vi­ce a schvá­le­ný bol vo feb­ruári mi­nu­lé­ho ro­ka. Vy­uží­va bez­drô­to­vú tech­no­ló­giu, vďa­ka kto­rej sen­zor im­plan­to­va­ný v oku dos­tá­va sve­tel­né sig­ná­ly od­osie­la­né ka­me­rou umies­tne­nou v špe­ciál­nych oku­lia­roch a spra­co­va­né vi­deop­ro­ce­so­rom. Mi­ni­ka­me­ra je pri­po­je­ná k sen­zo­ru, čím sa úpl­ne ob­chá­dza­jú poš­ko­de­né fo­to­re­cep­to­ry v moz­gu pa­cien­ta. Hes­ter sa te­raz učí roz­poz­ná­vať tva­ry a pred­me­ty na zá­kla­de zá­bles­kov ge­ne­ro­va­ných za­ria­de­ním.

Video:


Zdroj: rt.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter