Poynt podporuje všetky staré aj nové technológie platby vrátane NFC, Bluetooth, QR aj beacon

Osa­ma Be­dier mal v Goog­li na sta­ros­ti pla­tob­ný sys­tém Goog­le Wallet. Te­raz pred­sta­vil svoj vlast­ný pro­dukt - pla­tob­ný ter­mi­nál Poynt.

Dô­vod je ten, že v Ame­ri­ke za­čí­na­jú ak­cep­to­vať ove­re­nie pla­tob­nej kar­ty po­mo­cou či­pu a PIN kó­du. Pre­važ­ná väč­ši­na ter­mi­ná­lov však ten­to spô­sob auto­ri­zá­cie ne­pod­po­ru­je a pre­to sa mu­sí tak­mer 16 mi­lió­nov prís­tro­jov v ob­cho­doch vy­me­niť. Tú­to príl­eži­tosť chce vy­užiť aj Poynt, kto­rý kom­bi­nu­je ter­mi­nál s tab­le­tom so up­ra­ve­ným sys­té­mom An­droid.

Za­ria­de­nie po­zos­tá­va z dvoch čas­tí. Tab­le­to­vú časť pou­ží­va ob­chod­ník, ter­mi­ná­lo­vú zá­kaz­ník. Prís­troj pod­po­ru­je všet­ky mo­der­né spô­so­by pla­tieb, vrá­ta­ne mag­ne­tic­ké­ho prúž­ku, EMV (čip a PIN), NFC (pod­po­ra sys­té­mov Goog­le Wallet a App­le Pay). Pla­tiť sa však dá aj po­mo­cou Blue­tooth roz­hra­nia, QR kó­dov a ne­chý­ba ani pod­po­ra ma­já­kov - tech­no­ló­gie bea­con.

poynt_1.jpg

Poynt vy­uží­va sil­ne mo­di­fi­ko­va­ný An­droid, kto­rý ob­sa­hu­je 3 zá­klad­né ap­li­ká­cie pre pot­re­by ob­chod­ní­kov. Za­ria­de­nie má eter­ne­to­vý port, pod­po­ru­je však aj Wi-Fi, 3G a 4G a ta­kis­to USB za­ria­de­nia. Ter­mi­nál sa bu­de pre­dá­vať za 299 do­lá­rov a má v se­be za­bu­do­va­né aj dva štvor­jad­ro­vé pro­ce­so­ry - za­ují­ma­vos­ťou je, že je­den z nich je de­di­ko­va­ný iba na šif­ro­va­nie a sprá­vu kľú­čov. Poynt je mo­bil­ný a ak je tre­ba, do­ká­že fun­go­vať 8 ho­dín na jed­no na­bi­tie.

Zdroj: tech­crunch.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Ob­le­če­nie s aero­gé­lom vás ochrá­ni pred extrém­ne níz­ky­mi tep­lo­ta­mi. Aj -200 °C
Patríte k milovníkom zimných športov, ktorých od vykonávania obľúbenej činnosti neodradí ani drsné počasie? Potom vás istotne zaujme nový druh oblečenia, vybavený špeciálnou aerogélovou vrstvou. čítať »
 
GoP­ro uká­zal ďal­šie úžas­né vi­deo na­to­če­né je­ho no­vým dro­nom Kar­ma
Spoločnosť GoPro vydala video so zábermi zachytenými pomocou jej ohláseného nového dronu Karma. Americký freestylový lyžiar Bobby Brown a jeho priatelia ho vyskúšali v Aspene v Colorade. čítať »
 
Kin­gston zís­ka­va ak­vi­zí­ciou tech­no­ló­gie USB a ak­tí­va Iron­Key
Kingston Digital, Inc., dcérska spoločnosť Kingston Technology Company, Inc., najväčšieho nezávislého výrobcu pamäťových produktov na svete, oznámila, že akvizíciou získala technológie USB a aktíva spoločnosti IronKey zo skupiny Imation Corp. (NYSE: IMN). čítať »
 
Goog­le Car­dboard sa pre­me­ní na čo­si so­fis­ti­ko­va­nej­šie
Ak ste doteraz nad virtuálnou realitou v podobe kartónovej škatule Google Cardboard iba posmešne krútili hlavou, možno vás poteší správa, že spoločnosť plánuje na poli virtuality urobiť ďalší krok. čítať »
 
Po­zor na vý­ber káb­la USB-C. Nes­práv­ny to­tiž mô­že zni­čiť va­še za­ria­de­nie
Jedna z najväčších technologických noviniek uplynulého roka bol konektor USB Type-C. Prináša totiž prísľub, že sa môže stať jedinou vecou, ktorú použijeme na pripojenie našich zariadení, počnúc od monitorov cez telefóny až po počítače. čítať »
 
Fu­jit­su us­ku­toč­ni­lo bez­drô­to­vý pre­nos re­kor­dnou rých­los­ťou 56 Gb/s
Spoločnosť Fujitsu a Tokijský technologický inštitút dosiahli spojeným úsilím nový rekord v rýchlosti bezdrôtového prenosu. čítať »
 
No­vý mo­dem NA­SA bu­de pre­ná­šať dá­ta 100-krát rých­lej­šie než rá­dio­vé sig­ná­ly
NASA v rámci projektu Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) vyvíja prvý modem, ktorý bude obsahovať optickú technológiu, umožňujúcu výrazne rýchlejšiu komunikáciu medzi kozmickou loďou a pozemnou stanicou. čítať »
 
Vi­deo s oku­liar­mi Ho­lo­Lens: tak­to bu­de­me sle­do­vať špor­to­vé zá­pa­sy
Cez víkend mali Američania veľký sviatok. V nedeľu sa na kalifornskom štadióne uskutočnilo finále jubilejného 50. Super Bowlu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter